PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

W Zespole Szkół w Pysznicy kładziemy duży nacisk na rozwój potencjału twórczego i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych. Nauczyciele prowadzą wczesną identyfikację uczniów zdolnych na podstawie uważnej obserwacji, rozmów z uczniami i ich rodzicami. Wykorzystują także narzędzie w postaci listy kontrolnej określającej cechy charakteryzujące dzieci prawdopodobnie utalentowane. W celu pełnej diagnozy uzdolnień dzieci, rodzice mogą korzystać z pomocy poradni psychologiczno - pedagogicznej.


Działania szkoły sprzyjające harmonijnemu rozwojowi dziecka zdolnego ujęte są w Programie Rozwijania Zainteresowań i Zdolności.
Celem programu jest:

1. Rozwijanie zainteresowań /artystycznych, naukowych, sportowych, społecznych/ uczniów.
2. Rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach.
3. Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.
4. Kształtowanie umiejętności precyzyjnego, twórczego myślenia i formułowania wypowiedzi.
5. Kształtowanie postaw społecznych.
6. Przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
7. Pomoc w wyborze kierunków dalszego kształcenia/poradnictwo zawodowe/.
8. Nauka umiejętności kierowania własnym rozwojem.

Cele szczegółowe - to uzyskanie lub podniesienie umiejętności:
1. Samodzielnego i logicznego myślenia.
2. Planowania i organizowania pracy własnej i w grupie.
3. Poszukiwania i porządkowania informacji z różnych źródeł.
4. Uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w szczególności Internetu.


W pracy z uczniem zdolnym stosujemy różne formy pracy:
1. Odpowiedni sposób prowadzenia lekcji metodami aktywnymi /np. metoda projektu, problemowa, warsztaty, burza mózgów.../.
Służą temu również:
- stawianie pytań pobudzających krytyczne myślenie,
- samodzielne rozwiązywanie problemów,
- dostosowywanie zadań do indywidualnych zdolności ucznia,
- przygotowywanie referatów, asystentura, dodatkowe prace długoterminowe, rozwiązywanie trudniejszych zadań w ramach omawianego zagadnienia,
- praca grupowa m.in. z wykorzystaniem kart pracy, listy zadań, źródeł...
2. Indywidualizacja nauczania poprzez realizację zadań o charakterze interdyscyplinarnym (np. wykonanie prezentacji multimedialnych, tłumaczeń lub słowników przedmiotowych, kompleksowych opracowań złożonych zagadnień przyrodniczych, historycznych, społecznych itp.).
3. Pomoc w przygotowaniu się do konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.
4. Zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych, takich jak: odczyty, seminaria, spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, obozy, kółka zainteresowań, przedstawienia teatralne, seanse filmowe.
5. Grupowej - koła zainteresowań: matematyczne, humanistyczne, SKS, UKS, chór.
6. Uczniowie mają możliwość udziału w warsztatach, wykładach, seminariach, konkursach szkolnych, konkursach pozaszkolnych, rozgrywkach przedmiotowych, pokazach, przeglądach, prezentacjach, zawodach, turniejach, meczach, wycieczkach edukacyjnych.
7. Objęcie uczniów systemem stypendialnym.
8. Opracowywanie przez nauczycieli programów rozwijania zdolności kierunkowych /matematycznych, literackich, artystycznych, społecznych .../.


W swojej pracy z uczniem zdolnym nauczyciele wskazują dziecku najlepsze wzory działania, wprowadzają w najbardziej skuteczne sposoby ćwiczenia, zachęcają do systematycznej pracy oraz wzmacniają i utrwalają motywację podtrzymującą napięcie wysiłków.