JĘZYKI OBCE

Nasza szkoła stara się sprostać wyzwaniom w zakresie nauczania języków obcych, jakie stawia przed nami XXI wiek. Absolwent polskiej szkoły powinien znać języki obce, aby w pełni mógł korzystać ze zdobyczy naukowych i kulturowych współczesnego świata, rozwijać swoją karierę oraz kontakty z innymi ludźmi. Dziś nauczanie języków obcych to priorytetowe zadanie każdej szkoły.W naszej szkole uczniowie uczą się dwóch języków: języka angielskiego począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej i języka rosyjskiego od klasy piątej. Uczniowie podzieleni są na grupy, co stanowi niewątpliwy atut w przypadku nauki języków obcych. Nauczyciele języków obcych starają się rozwijać w nich postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Czuwają nad tym, aby uczniowie osiągnęli umiejętność sprawnej komunikacji językowej. Stosują różnorodne, aktywizujące metody pracy tj. ćwiczenia z użyciem piosenek, artykułów i tekstów o ciekawej tematyce, quizy i krzyżówki, projekty, gry zabawy dydaktyczne, zagadki, ćwiczenia konwersacyjne, nietypowe ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, zajęcia związane z kulturą i zwyczajami innych krajów. Nauczyciele dbają o odpowiedni poziom merytoryczny zajęć, interesującą tematykę oraz miłą atmosferę lekcji. Uświadamiają uczniom konieczność i potrzebę nauki języków obcych oraz motywują i zachęcają ich do samokształcenia.

W szkole organizowane są różne konkursy i olimpiady, w których uczniowie z powodzeniem biorą udział. Są to konkursy piosenki i poezji obcojęzycznej, konkursy gramatyczne, plastyczne z elementami wiedzy o kulturze i życiu codziennym obywateli innych państw oraz olimpiady językowe.

Kolejną ciekawą formą zainteresowania i zmotywowania uczniów do nauki języków obcych jest projekt "Spring Day in Europe." (Europejski Dzień Wiosny) Zespół Szkół w Pysznicy włączył się w realizację tego ogólnoeuropejskiego programu Komisji Europejskiej w 2004 roku. Dzięki temu programowi możemy zainteresować młodzież tematyką Unii Europejskiej oraz krzewić ideę jednoczącej się Europy. Program ten daje nam szansę nawiązania kontaktów z innymi szkołami, brania udziału w europejskich przedsięwzięciach oraz podzielenia się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami w promowaniu, a także przybliżaniu obyczajów, tradycji i kultury poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Ponadto wykorzystujemy kulturę tych krajów jako uniwersalny środek porozumienia.


Główne cele projektu to:
1. Lepsze poznanie kultury, tradycji i spraw życia codziennego krajów Unii Europejskiej.
2. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
3. Rozwijanie u uczniów postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
4. Efektywne współdziałanie w zespole, praca w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji.
5. Rozwijanie świadomości życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych, w szczególności języków obcych w procesie kształcenia.
6. Wzbudzanie zainteresowania aktualnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi i kulturalnymi krajów Unii Europejskiej wśród uczniów.
7. Określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie.
8. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny.

Przystąpienie do programu "Europejski Dzień Wiosny" dało początek różnorodnym przedsięwzięciom /konkursy, przedstawienia, projekty, pokazy, ekspozycje/. Punktem kulminacyjnym naszego przedsięwzięcia był Europejski Dzień Wiosny - 23 marca 2004 r. W tym dniu rozstrzygnięty został konkurs na plakat "Symbole krajów należących do Unii Europejskiej," młodzież gimnazjum zaprezentowała przedstawienie "Wspólna Europa" oraz gry sportowe z poszczególnych, europejskich krajów. W konkursie "Symbole krajów należących do Unii Europejskiej" zaangażowani byli wszyscy uczniowie szkoły. Każda klasa przygotowała plakat wybranego kraju Unii Europejskiej zawierający: symbol, flagę oraz jego nazwę. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, inwencją twórczą, zaangażowaniem oraz entuzjazmem. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawie poświęconej krajom Unii Europejskiej, a autorzy najciekawszego plakatu otrzymali Puchar Dyrektora Zespołu szkół w Pysznicy, który jest nagrodą przechodnią, przekazywaną zwycięzcom kolejnych konkursów i imprez szkolnych przeprowadzanych w Dzień Wiosny. Przedstawienie "Wspólna Europa" miało na celu przybliżenie kultury i tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej w sposób interesujący dla młodzieży, świętowanie Dnia Wiosny oraz integrację społeczności szkolnej. Humorystyczna inscenizacja miała formę rozmowy przedstawicieli kilku krajów Unii Europejskiej, która była przeplatana wystąpieniami tanecznymi oraz muzycznymi, jak również parodiami słynnych gwiazd świata muzyki.

Szkoła otrzymała podziękowania za włączenie się do realizacji projektu "Spring Day in Europe 2004" oraz certyfikat uczestnictwa w programie.