PROFILAKTYKA

Profilaktyka to proces wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla jego życia i zdrowia. W naszej szkole realizujemy Program Profilaktyki, który obejmuje szereg różnorodnych działań skierowanych dla uczniów i rodziców.Podstawowe cele programu profilaktyki:

Stwarzanie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły oraz właściwego wypełniania obowiązków szkolnych:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw, dyskotek, wycieczek, uroczystości.
2. Przeciwdziałanie wagarom zgodnie z opracowaną Strategią.

Zapobiegania niepowodzeniom szkolnym i trudnościom wychowawczym:
1. Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka.
2. Organizowanie różnych form pomocy:
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
- zajęcia świetlicowe, pomoc w odrabianiu lekcji,
- rozmowy psychoedukacyjne,
- rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie do nauki.

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród uczniów poprzez:
1. Rozwijanie świadomości własnych uczuć i emocji.
2. Naukę radzenia sobie z uczuciami negatywnymi.
3. Egzekwowanie wypełniania zasad zachowania według Kodeksu Ucznia.
4. Szybkie reagowanie nauczycieli na przejawy agresji zgodnie z opracowaną Strategią.

Zapobieganie ryzyku wystąpienia uzależnień poprzez zajęcia mające na celu:
1. Poszerzanie wiedzy o zagrożeniach /alkohol, nikotyna, narkotyki, komputer .../.
2. Naukę skutecznych sposobów odmawiania i dokonywania właściwych wyborów.
3. Naukę mądrego gospodarowania czasem wolnym oraz właściwego korzystania z mediów.
4. Podnoszenie własnej wartości i poziomu samooceny ucznia.
W sytuacjach problemowych pojawiających się na terenie szkoły stosujemy opracowaną Strategię.

Wspieranie uczniów i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów:
1. Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami /porady, konsultacje/.
2. Realizacja programu pomocy materialnej.
3. Praca zespołu wychowawczego w sprawie form i sposobów pomocy
konkretnym uczniom.

Promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.


Realizując zadania Programu Profilaktyki szkoła współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy.