NOWATORSKIE METODY NAUCZANIA

Jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy, dlatego uczeń potrzebuje wskazówek, jak organizować własny warsztat pracy, jak racjonalnie planować czas, jak się uczyć poza szkołą i jak się uczyć samodzielnie /w domu, przy realizacji projektów, w czasie pracy indywidualnej na lekcji/. Aby sprostać tym wymaganiom, w naszej szkole nauczyciele starają się pracować "kreatywnie", stosując nowatorskie metody nauczania


W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne wpisane do rejestru Kuratorium Oświaty w Rzeszowie poszerzające treści podstawy programowej:
- Innowacja dla pierwszego etapu kształcenia z elementami terapii pedagogicznej "Bez złości mamy więcej radości".
- Innowacja z wychowania fizycznego dla klas I - III gimnazjum z elementami gimnastyki korekcyjnej zatytułowana "Wyprostuj się".
- Innowacja dla klas I - III z elementami logopedii "Aby język wyraził, to, co pomyśli głowa".
- Innowacja z elementami koncepcji wychowania muzycznego wg Zoltana Kodalya w kształceniu zintegrowanym".


Celem wspierania twórczej i zespołowej pracy uczniów wykorzystujemy metodę projektu do opracowywania zadań interdyscyplinarnych. W ten sposób uczniowie przejmują odpowiedzialność za organizację i przebieg pracy, uczą się prezentować własny punkt widzenia, przygotowują się do publicznych wystąpień, efektywnie współdziałają w grupie, co służy między innymi budowaniu więzi międzyludzkich.Uczniowie pracują nad zadaniami długoterminowymi / opracowują foldery, słowniki, prezentacje/, które wymagają porządkowania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Na lekcjach i zajęciach wykorzystujemy metody aktywizujące, które rozumiemy jako wskazówki, sposoby działania, które pomogą uczniom:
- pogłębić zainteresowanie wspólną sprawą,
- przyswoić bez trudu nową wiedzę,
- rozwinąć własne pomysły i idee,
- komunikować się,
- dyskutować i spierać na różne tematy,
- podjąć działania na rzecz własnej szkoły.
Uważamy, że jeśli metody te nie są powiązane z celami, treściami, ramami organizacyjnymi, a przede wszystkim z potrzebami ucznia i preferencjami nauczyciela, to nie mają wartości.


W pracy wychowawczej nauczyciele - wychowawcy stosują metody, które mogą pomóc uczniom w ich pracy nad sobą, uczą wrażliwości na sprawy społeczne, rozwiązywania problemów i poznawania siebie.
Jeśli uczeń napotyka na trudności w nauce, nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównawcze pracują metodami, które mają charakter wspólnej zabawy, przygotowują ciekawe materiały i pomoce.
W celu wzbogacenia warsztatu pracy, nauczyciele uczestniczą w kursach doskonalących, w szkoleniach, warsztatach, a pozycję Edyty Brudnik, Anny Moszczyńskiej, Beaty Owczerskiej pt. "Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie" traktują jako swoistą "skrzynię skarbów dydaktycznych".