WYRÓWNYWANIE SZANS

W naszej szkole stwarzamy warunki, aby uczniowie mieli równe szanse rozwoju osobowego oraz zaspokajania potrzeb.Uczniowie przyjmowani są do szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.Już od początku pobytu w szkole rozpoznajemy warunki do nauki oraz indywidualne potrzeby uczniów w tym zakresie. Stosownie do potrzeb, uświadamiamy rodzicom konieczność wczesnej diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka.
Szkoła organizuje różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
" dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć
z zakresu określonych zajęć edukacyjnych organizujemy zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
" dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w czytaniu
i pisaniu organizujemy zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
" zajęcia logopedyczne odbywają się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
Uczniowie, którzy zostali zdiagnozowani w poradni psychologiczno-pedagogicznej mają dostosowane wymagania edukacyjne do ich indywidualnych potrzeb podczas lekcji oraz warunki egzaminacyjne.

Oferujemy również indywidualne rozmowy, konsultacje i porady dla uczniów i rodziców, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Spotkania Zespołu Wychowawczego służą ustalaniu sposobów pomocy konkretnym uczniom.W wielu przypadkach uczniowie korzystają z pomocy świetlicy szkolnej oraz pomocy koleżeńskiej w odrabianiu prac domowych.Uczniowie, którzy mają orzeczenie do kształcenia specjalnego uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne. Natomiast dla uczniów niepełnosprawnych organizujemy nauczanie indywidualne.

Szkoła zapewnia możliwości rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym zgodnie z opracowanym Programem Rozwijania Zainteresowań i Zdolności Uczniów. Każdy uczeń może uczestniczyć w wybranych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami.

Szkoła poprzez dobór odpowiednich programów nauczania i treści Programu Wychowawczego promuje wartości nauki społecznej naszego Patrona Jana Pawła II: szacunek dla każdego człowieka i jego godności osobistej, odpowiedzialność za siebie i innych .... Każdy uczeń zna swoje prawa wynikające również z Konwencji Praw Dziecka oraz obowiązki zapisane w postaci Kodeksu Ucznia Zespołu Szkół w Pysznicy.

Wychodząc naprzeciw problemom materialnym niektórych uczniów i ich rodzin, w szkole realizowany jest program, który ma na celu wykorzystanie wszystkich możliwości szkoły w organizowaniu wsparcia materialnego uczniów. W pierwszej kolejności Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej analizuje zaopatrzenie uczniów w podręczniki szkolne. Uczniowie mogą skorzystać z Banku Podręczników, które pozyskiwane są w ramach programu rządowego " Wyprawka szkolna", od Rady Rodziców, uczniów, nauczycieli i z wydawnictw.

Ponieważ nie wszyscy uczniowie posiadają w domu komputer, mogą korzystać ze sprzętu w pracowniach komputerowych, w bibliotece oraz w sekretariacie szkoły. Wyrównywanie umiejętności obsługi komputera odbywa się także w czasie ferii zimowych oraz na zajęciach popołudniowych finansowanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rada Rodziców finansuje nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i za wyniki w nauce. Ważną formą pomocy stało się dożywianie uczniów, na które środki przeznacza Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy, a szkoła zajmuje się jego organizacją.