STATUT SZKOŁY
Informacje o szkole


Rozdział II
Inne informacje o szkole

§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pysznica.
2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat.
3. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.
4. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące obowiązek nauczania przedszkolnego.
5. Szkoła może prowadzić - w zależności od potrzeb i możliwości - oddziały integracyjne, sportowe, dwujęzyczne, przysposabiające do pracy, a także wprowadzić do szkolnego zestawu programów, innowacje i eksperymenty pedagogiczne zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Zespół Szkół w Pysznicy, w oparciu o Certyfikat przyjęcia szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim, wydany 20 marca 2001 roku w Rzeszowie, jest szkołą promującą zdrowie.
1) w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoła:
- dąży do stworzenia swoistego mikrosystemu wychowawczego promującego zdrowie z uwzględnieniem potrzeb społeczności szkolnej uczniów, rodziców i nauczycieli,
- przedstawia rzetelną wiedzę o zdrowiu, wartościach związanych ze zdrowiem.
2) kształtowanie zdrowego stylu życia to dewiza szkoły.