STATUT SZKOŁY
Cele i zadania szkoły


Rozdział III
Cele i zadania szkoły

§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwoju ucznia oraz potrzeb środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, a w szczególności:
1) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym gminy i regionu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,
2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
3) realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W szkole przestrzega się Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 4

1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
1) organizowanie wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom warsztatów zawodoznawczych,
2) informowanie rodziców o istnieniu możliwości przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom uczniów niezdecydowanych na wybór szkoły ponadgimnazjalnej, a także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
3) realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,
4) przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
5) pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi życiowej.

§ 5

1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach, dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:
1) etap I - klasy I-III,
2) etap II - klasy IV-VI,
3) etap III - gimnazjum.
2. Integracji wiedzy nauczanej w szkole na różnych etapach kształcenia służy wprowadzenie:
1) kształcenia zintegrowanego (etap I),
2) bloków przedmiotowych (etap II),
3) ścieżek edukacyjnych.
3. Szkoła tworzy szkolny zestaw programów dla wszystkich zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału, ujętych w szkolnym planie nauczania wg odrębnych przepisów.
4. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna wg odrębnych przepisów.

§ 6

1. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez:
1) realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły podstawowej w skróconym czasie,
2) organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach środków finansowych szkoły,
3) udział w konkursach i olimpiadach.

§ 7

1. W celu wspomagania rozwoju psychicznego uczniów i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania, szkoła organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną i logopedyczną.
2. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna udzielana jest na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców (opiekunów prawnych) lub innych osób.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być organizowana w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wyrównawczych i zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) świetlic terapeutycznych.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje w szkole pedagog szkolny.
5. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
6. Pomoc logopedyczną organizuje w szkole logopeda.
7. Do zadań logopedy należy:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pedagogizacji logopedycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
7) Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej regulują odrębne przepisy.

§ 8

1. Szkoła umożliwia pobieranie nauki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poprzez:
1) tworzenia klas integracyjnych,
2) organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów z dysfunkcją narządu ruchu utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych.
2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może zorganizować indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

§ 9

1. Szkoła tworzy program wychowawczy i szkolny program profilaktyki, o którym mowa w § 3 ust. 1, w których określa m.in.:
1) zasady i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
2) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
2. Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
3. Program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki stanowi integralną część programu szkoły.

§ 10

1. Szkoła organizuje naukę religii lub etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Naukę religii lub etyki organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.
3. Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, językowej oraz własnej historii i kultury.


§ 11

1. Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole:
1) na zajęciach edukacyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu,
2) na przerwach międzylekcyjnych nauczycielowi pełniącemu dyżur na korytarzach szkolnych. Dyżury nauczycieli prowadzone są także w szatniach przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, w czasie przerw, a w okresie wiosenno-jesiennym również na tarasie i boisku szkolnym,
3) na zajęciach kształcenia zintegrowanego wychowawcom klas oraz nauczycielom prowadzącym pozostałe zajęcia edukacyjne,
4) na zajęciach pozalekcyjnych ( koła zainteresowań, SKS...) nauczycielowi prowadzącemu te zajęcia.
2. W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów, zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać zaśmiecaniu obiektu szkolnego.
3. Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram opracowany przez dyrektora szkoły.
4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem.
5. Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżur.
6. Konieczność zejścia z dyżuru nauczyciel zgłasza wcześniej dyrektorowi szkoły.
7. W stosunku do nauczyciela, który opuści dyżur bez usprawiedliwienia zastosowana zostanie kara porządkowa.
8. W szkole mogą być organizowane dyżury uczniowskie.

§ 12

1. Uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła organizuje szczególną opiekę, w tym pomoc materialną.
2. Formy pomocy materialnej świadczone ze środków budżetu gminy określają odrębne przepisy.

§ 13

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca winien prowadzić swój oddział przez cały etap edukacyjny, o których mowa w §5 ust1.
3. Wniosek o zmianę wychowawcy mogą złożyć rodzice i uczniowie danej klasy.
4. Wniosek powinien być kierowany do dyrektora szkoły na piśmie i podpisany przez 2/3 rodziców danej klasy i uczniów.
5. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni.
6. Decyzja o zmianie wychowawcy jest ostateczna.

§ 14

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.
2. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia edukacyjne, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo -turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.
3. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów, a w przypadku wycieczek specjalistycznych - 10 uczniów.
4. Organizację wycieczek regulują odrębne przepisy.
5. Szkoła sprawuje również opiekę nad uczniami podczas imprez szkolnych i środowiskowych.

§ 15

1. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych szkoła:
1) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego,
2) organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,
3) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,
4) przygotowuje i przeprowadza egzaminy na kartę rowerową zgodnie z odrębnymi przepisami.