STATUT SZKOŁY
Organy szkoły


Rozdział V
Organy szkoły

§ 49

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada szkoły z zastrzeżeniem § 58,
4) rada rodziców ,
5) samorząd uczniowski.
2. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
3. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przezradę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 50

1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

§ 51

1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

§ 52

W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony wicedyrektor na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora szkoły.

§ 53

Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

§ 54

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły .
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny i inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 55

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie programów pracy szkoły (szkolny zestaw programów i podręczników, program wychowawczy i szkolny program profilaktyki),
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny.

§ 56

1. Rada Pedagogiczna zatwierdza statut szkoły i jego zmiany.
2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 57

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 58

1. W szkole może działać rada szkoły.
2. W skład rady szkoły wchodzi po trzech:
1) nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli,
2) rodziców wybranych przez ogół rodziców,
3) uczniów wybranych przez ogół uczniów
3. Rada szkoły liczy 9 osób.
4. Wybory członków rady szkoły spośród nauczycieli, rodziców i uczniów odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. Liczba kandydatów zgłoszonych na członków rady szkoły przez nauczycieli, rodziców i uczniów nie może być mniejsza niż 3.
6. Kandydaci na członków rady szkoły muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
7. Do rady szkoły wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
8. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
9. Kadencja rady trwa 3 lata.
10. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
11. Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
1) rady pedagogicznej,
2) rady rodziców,
3) samorządu uczniowskiego.

§ 59

1. Do czasu utworzenia rady szkoły, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna, a w szczególności:
1) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,
2) uchwala Statut Szkoły,
3) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,
4) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu prowadzącego charakter wiążący,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć edukacyjnych.
2. Przed wykonaniem zadań, o których mowa ust. 1 rada pedagogiczna jest zobowiązana zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

§ 60

1. W szkole działa rada rodziców będąca reprezentacją rodziców uczniów.
2. Rada rodziców działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. rada rodziców:
1) pobudza i organizuje formę aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2) wspiera działalność statutową szkoły, gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

§ 61

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd opiniuje wnioski dyrektora szkoły w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.

§ 62

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży zgodnie z założeniami szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.
2. Szkoła organizuje zebrania wszystkich rodziców co najmniej 2 razy w semestrze, na których:
1) zaznajamia z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi,
2) zaznajamia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
3. Wychowawcy klas organizują spotkania dla rodziców, na których:
1) rzetelnie informują rodzica na temat dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn i trudności w nauce,
2) dokładnie informują o sposobach przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
3) informują i udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci i młodzieży.
4. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat pracy szkoły.

§ 63

1. Organy szkoły są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły.
2. Organy szkoły wzajemnie informują się o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach poprzez:
1) wymianę dokumentów,
2) wspólne posiedzenia przedstawicieli wszystkich organów szkoły.
3. Organy szkoły podejmują działania na rzecz rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły.
4. W przypadku braku porozumienia organy szkoły mogą występować do organu prowadzącego szkołę o rozstrzygnięcie konfliktu.

§ 64

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy nie mniej niż 12 oddziałów.
2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły przydziałem kompetencji.