STATUT SZKOŁY
Organizacja szkoły


Rozdział VI
Organizacja szkoły

§ 65

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

1. Pierwszy semestr kończy się 31 stycznia każdego roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, stopień awansu zawodowego nauczycieli, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację stałych zajęć edukacyjnych.

§ 66

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, określonym programem nauczania na danym etapie kształcenia i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonym do użytku szkolnego lub opracowanym przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach klas I szkoły podstawowej i gimnazjum ustala organ prowadzący na każdy rok szkolny.

§ 67

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 - 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 68


1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki oraz na zajęciach dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust.2.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3. W przypadkach oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego począwszy od klasy IV prowadzone są w grupach liczących 12-26 uczniów.

§ 69

1. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie
2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 70

1. Niektóre zajęcia edukacyjne, np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia mogą być prowadzone systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

§ 71


Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 72

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. Świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 73

1. Szkoła zapewnia uczniom zakwalifikowanym do dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej możliwość spożycia posiłku w świetlicy szkolnej.
2. Szkoła stwarza warunki do higienicznego spożycia posiłku w punkcie dożywiania.


§ 74

Dla realizacji celów statutowych szkoła może posiadać następujące pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem:
1) sale lekcyjne,
2) biblioteka z czytelnią,
3) pracownie komputerowe,
4) świetlice,
5) stołówka szkolna z zapleczem kuchennym,
6) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
7) gabinet terapii pedagoga,
8) gabinet logopedyczny,
9) pomieszczenie do działalności samorządu uczniowskiego,
10) sklepik szkolny,
11) gabinet lekarski i dentystyczny,
12) gabinet pielęgniarki szkolnej,
13) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
14) archiwum,
15) szatnie.

§ 75

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o miejscowości i regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie z zasobów w czytelni i wypożyczanie ich poza czytelnię,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.
4. Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i innych,
3) przeprowadzanie rozmów z czytelnikami o książkach, zachęcanie do czytelnictwa, poradnictwo czytelnicze,
4) prowadzenie lekcji bibliotecznych,
5) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na zebrania Rady Pedagogicznej,
6) eksponowanie nowości wydawniczych,
7) prowadzenie dokumentacji biblioteki i dziennika zajęć biblioteki,
8) dbanie o stan księgozbioru, jego wygląd i zabezpieczenie,
9) troska o ład i wystrój biblioteki,
10) zakup książek i lektur,
11) zakup książek na nagrody dla uczniów,
12) współpraca biblioteki szkolnej z uczniami , nauczycielami i rodzicami ( prawnymi opiekunami ) oraz innymi bibliotekami.
6. Rozkład czasu pracy i szczegółowy przydział czynności bibliotekarzy określa dyrektor szkoły.