STATUT SZKOŁY
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły


Rozdział VII
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 76

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 77

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
3. Nauczyciel w szczególności:
1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programie szkoły i planie pracy szkoły,
2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego modernizację do dyrektora szkoły,
3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
4) udziela pomocy przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
5) ocenia zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
6) informuje rodziców, radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
7) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej,
8) prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
4. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie wyboru programu nauczania, doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
2) decydowania o treści programu koła zainteresowań lub zespołu w porozumieniu z samorządem uczniowskim,
3) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.
5. Nauczyciel odpowiada za:
1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu,
2) stan warsztatu pracy, przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych,
3) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie pełnionych dyżurów,
4) nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistnieniu wypadku ucznia lub wybuchu pożaru,
5) zniszczenie lub utratę składników majątku wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.


§ 78

1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale, których zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania lub jego modyfikacji, lub inne zespoły problemowo-zadaniowe,
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 79

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły i wynikać ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrującego zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach.