STATUT SZKOŁY
Uczniowie szkoły


Rozdział VIII
Uczniowie szkoły

§ 80

1. Do klasy I sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art.16 ust.1 ustawy.
2. Do klasy I szkoły podstawowej zapisywane są dzieci z rocznym wyprzedzeniem.
3. Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły lub na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
4. Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13-16 roku życia nie później niż do 18-tego roku życia.
5. Do klasy I-wszej gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu - absolwentów 6-letnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów 6-letnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
6. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej.
7. Kryteria, o których mowa w ust. 6 podaje się do wiadomości kandydatom w terminie do końca lutego każdego roku.
8. Dla kandydatów do klas sportowych i autorskich może być przeprowadzany sprawdzian uzdolnień kierunkowych (predyspozycji), na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianu.
9. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do gimnazjum określają odrębne przepisy /Rozp.MENiS z 20 lutego 2004r./

§ 81

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3) korzystanie z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
9) korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedegogicznego i zawodowego,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
12) wybierania i bycia wybranym do organizacji szkolnych,
13) znajomości terminów sprawdzianów wiadomości,
14) jawności ocen wystawianych przez nauczyciela,
15) nie przygotowania do lekcji zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
2. Uczeń ma prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia w szkole lub rzecznika praw ucznia przy kuratorze oświaty, jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone.
3. Rzecznikiem praw ucznia w szkole jest nauczyciel wybrany przez samorząd uczniowski.

§ 82

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a w szczególności:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych w i życiu szkoły,
2) rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,
3) przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
6) dbać o ład i estetykę swojego miejsca nauki, porządek w klasie, na korytarzu i terenie szkoły,
7) zmieniać obuwie w szatni szkolnej,
8) chodzić w stroju czystym i schludnym,
9) mieć odrobione zadanie, nosić przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją,
10) pełnić dyżury w klasie i szkole,
11) godnie zachowywać się w miejscach publicznych, dbać o dobre imię szkoły.


§ 83

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce,
2) wzorową frekwencję w roku szkolnym,
3) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
4) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
5) wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.
2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:
1) pochwały przez wychowawcę klasy,
2) pochwały przez dyrektora szkoły,
3) pochwały przez dyrektora szkoły przed całą młodzieżą,
4) nagrody rzeczowej,
5) stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie z obowiązującym Regulaminem

§ 84

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, a w szczególności za:
1) lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,
2) opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji oraz unikania sprawdzianów,
3) naruszanie porządku szkolnego,
4) lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
5) palenie papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, turystyczno-krajoznawczych oraz poza szkołą,
6) picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych w szkole oraz poza szkołą,
7) używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,
8) niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, a przede wszystkim zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
2. Kara może być udzielona w następującej formie:
1) nagana wychowawcy klasy,
2) upomnienie dyrektora szkoły,
3) nagana dyrektora szkoły,
4) nagana dyrektora szkoły przed klasą,
5) przeniesienie do równoległej klasy,
6) przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły w przypadkach określonych w ust.3.
3. Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły podstawowej za:
1) dopuszczenie się chuligańskich wybryków w szkole lub poza szkołą,
2) rozprowadzanie narkotyków,
4. Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.
5. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.
6. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły w ciągu 3-ch dni od jej otrzymania.
7. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy i rzecznika praw ucznia w szkole.
8. W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa w ust.7 uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do rzecznika praw uczniów przy kuratorze oświaty.

§ 85

Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.