STATUT SZKOŁY
Postanowienia końcowe


Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 86

1. Nazwa szkoła jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęci może być używany skrót nazwy.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład zawierającą nazwę zespołu.
Pieczęć urzędowa każdej szkoły składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły.
4. Tablice i stemple wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.

§ 87

1. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
2. Święto Szkoły ustala się na dzień 16 października każdego roku tj. dzień wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Jeśli Święto Szkoły przypadnie na dzień wolny od zajęć szkolnych - o terminie każdorazowo decyduje Rada Pedagogiczna.

§ 88

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 89

1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.


Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 września 2004r.
Uchwały zmieniające:
- z dnia 15 listopada 2005r.
- z dnia 28 września 2006r.