Historia
Bronisław Cmela

Nauczyciel zaangażowany w ruch skautowy i harcerstwo /Ojczyzną skautingu jest Anglia, ale szczytne cele jakie mu przyświecały znalazły podłoże do rozwoju niemal we wszystkich krajach świata. Do Polski dotarł w latach 1908 - 1911. Wiele pierwszych drużyn skautowych powstało w oparciu o drużyny Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego " Sokół", do którego należał m.in. Jan Paweł II/. Działalność harcerska na naszych terenach ma swoje tradycje od 1918r.

Bronisław Cmela był aktywnym propagatorem tych idei na terenie południowo - wschodniej Polski. Kiedy w latach trzydziestych XX wieku podjął pracę jako nauczyciel w szkole w Pysznicy, od razu założył I Drużynę Harcerską im. Księcia Józefa Poniatowskiego, która liczyła 36 członków. Drużynowym był Julian Piskorowski, a zastępcą Jan Herdzik. Drużyna była umundurowana. Była to pierwsza drużyna zorganizowana na terenie wiejskim. Należała do tworzącego się hufca w Stalowej Woli, którego hufcowym był podharcmistrz Kazimierz Becker z Warszawy. Drużyna ta już w 1938r. nawiązała kontakty z I Drużyną Harcerską im. Lisa Kuli w Rudniku, którą pomógł założyć również Bronisław Cmela. W tym to roku na obóz letni w Odrzykoniu u stóp romantycznych ruin zamku kamienieckiego wybrali się harcerze obu drużyn pod opieką druha Bronisława.

Pracując w Pysznicy Bronisław Cmela zaangażował się w życie kulturalne wsi mając wsparcie tutejszego proboszcza ks. Ignacego Pyzika, nauczycieli: Marii Wandy Bourdon i Stanisława Krudysa. Zaraz we wrześniu 1937r. razem z wikarym ks. Michałem Potaczało zorganizowali sklep Kółka Rolniczego i przedszkole u Sióstr Serafitek. Były to na owe czasy cenne zdobycze socjalne dla wsi.

Mimo, że na krótko przed wojną został przeniesiony do szkoły w Rudniku, a wybuch II wojny światowej przerwał chlubną działalność wszystkich organizacji społecznych, Bronisław Cmela utrzymywał żywe kontakty z Pysznicą. Konspiracyjna działalność w Armii Krajowej zbliżyła Go do ks. Władysława Szubargi proboszcza w Pysznicy i kapelana tej organizacji.

Po wojnie na stałe osiadł w Rzeszowie, ale swoim intelektem wspierał wiele inicjatyw w Pysznicy, publikował opracowania o naszej miejscowości, które są cennym źródłem historycznym i służą młodzieży do poznawania dziejów Pysznicy. Brał udział w wielu patriotycznych i jubileuszowych uroczystościach /np. 70 - lecie pracy w Pysznicy nauczycielki Pani Marii Wandy Bourdon w 1979r., 60 - lecie poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę obecnego kościoła w Pysznicy w 1986r., 50 - lecie święceń kapłańskich ks. prałata Władysława Szubargi w 1987r./. Każdą z nich poprzedzał Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, podczas którego Bronisław Cmela wygłaszał swoje referaty. Zmarł w Rzeszowie i tam został pochowany.