Warunki przyjęcia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz terminy rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum

na rok szkolny 2007/2008


Na podstawie § 23 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych i ustaleń Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty:

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum decydują kryteria uwzględniające:

1). oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
a) przy obliczaniu sumy punktów za oceny z ww. przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne przyjmują zasadę:
celujący - 20 punktów
bardzo dobry - 16 punktów
dobry - 12 punktów
dostateczny - 8 punktów
max. - 80 pkt

2). inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem:
5 pkt - z oceną z zachowania bardzo dobrą
7 pkt - z oceną z zachowania wzorową
b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
8 pkt - finalista konkursu wojewódzkiego
c) do 7 pkt - za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym;
przy czym rozdział punktów za kolejne osiągnięcia na szczeblu co najmniej powiatowym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
max. - 20 pkt a) + b) + c)

3). liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
max. - 100 pkt

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ww. kryteriów.

3. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół.

4. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Telefon do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli 842 - 18 - 31


Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum

- licea ogólnokształcące
- licea profilowane
- technika
- zasadnicze szkoły zawodowe
1
24 kwietnia 2007r.
25 kwietnia 2007r.
Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich gimnazjum
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza.
2
5 czerwca 2007r.
6 czerwca 2007r.
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego dla tych uczniów klas trzecich gimnazjów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu 24 i 25 kwietnia 2007r.
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza.
3
od 14 do 31 maja 2007r. Składanie podań do wybranych szkół.
4
do 15 czerwca 2007r. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów w szkołach ponadgimnazjalnych, posiadających wolne miejsca po dniu
31 maja 2007r.(termin składania podań przedłuża dyrektor szkoły).
5
od 26 kwietnia do 25 maja 2007r. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów
(np. plastycznych i muzycznych).
6
od 22 do 25 czerwca 2007r.
(do godz. 15.00)
Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
7
26 czerwca 2007r.
(nie później niż do godz. 15.00)
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów do szkoły
na podstawie wyników rekrutacji.
8
27 i 28 czerwca 2007r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i składanie odwołań od rekrutacji.
9
29 czerwca 2007r. Rozpatrywanie przez dyrektorów szkół odwołań od wyników rekrutacji.
10
2 lipca 2007r.
(nie później niż do godz. 13.00)
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.
11
do 5 lipca 2007r. Przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez szkoły posiadające wolne miejsca.
12
6 lipca 2007r.
(do godz. 13.00)
Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie (do 26 czerwca 2007r.) nie dokonały pełnego naboru.
13 do 31 sierpnia 2007r. Prowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej
w szkołach posiadających wolne miejsca.

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar