Uczniowie
Kodeks ucznia Zespołu Szkół w Pysznicy

CZĘŚĆ I

UCZEŃ MA PRAWO DO:

1. zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. korzystania z wszelkich pomocy naukowych, jakie szkoła posiada,
3. przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi szkoły, pedagogowi i innym nauczycielom swoich problemów, i uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
4. korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami i możliwościami szkoły z form pomocy materialnej,
5. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
6. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
7. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie nauczania,
8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
9. uczestniczenia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
10. sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
11. powiadomienia go przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o sprawdzianach całogodzinnych, których w czasie tygodnia szkolnego nie może być więcej niż trzy,
12. uczestniczenia w losowaniu numerów niepytanych danego dnia,
13. organizowania wycieczek pod opieką wychowawcy,
14. uczestniczenia w pracach Samorządu Uczniowskiego,
15. zapoznania go z przysługującymi mu prawami i obowiązkami,
16. odwołania się do rzecznika praw ucznia w szkole, jeśli uzna, że jego prawa są łamane.
Rzecznikiem praw ucznia w szkole jest opiekun Samorządu Uczniowskiego.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

1. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę szkolną,
2. rzetelnej pracy nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się
do lekcji,
3. zachować pełną dyscyplinę w szkole i poza nią, a szczególnie:
- spacerować po korytarzach i salach lekcyjnych zamiast biegania,
- nosić obuwie zamienne po szkole i na sali gimnastycznej,
- dbać o porządek w klasie i na całym terenie szkoły,
- dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
- pełnić dyżury w wyznaczonym terminie,
- dbać, by nie splamić się kłamstwem, oszustwem,
- pamiętać, by nie splamić niegodnym zachowaniem dobrego imienia szkoły,
4. szanować dobra wspólne dla społeczności szkolnej, naprawić wyrządzone szkody,
5. szanować cudzą własność i uznawać jej nietykalność,
6. okazywać szacunek kolegom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
7. podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i nauczycieli,
8. szanować poglądy, przekonania, wolność i godność innych ludzi,
9. dbać o swój wygląd, przestrzegać zasad higieny osobistej,
10. szanować symbole narodowe, tradycję szkoły i ojczyzny, dbać o piękno mowy ojczystej.


CZĘŚĆ II

UCZEŃ BĘDZIE NAGRADZANY ZA:

1. bardzo dobre wyniki w nauce,
2. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
3. wzorową frekwencję na zajęciach lekcyjnych,
4. osiągnięcia w konkursach , zawodach sportowych,
5. pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska oraz niesienie pomocy innym.

NAGRODA MOŻE BYĆ UDZIELONA W FORMIE:

1. pochwały udzielonej przez wychowawcę klasy,
2. pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły,
3. listu gratulacyjnego dla ucznia i jego rodziców,
4. nagrody rzeczowej,
5. stypendium fundowanego przez Radę Gminy,
6. świadectwa z wyróżnieniem ( średnia co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena
z zachowania )
7. dyplomu, pucharu,
8. udziału w wycieczkach, spektaklach teatralnych, seansach filmowych fundowanych przez Radę Rodziców,
9. otrzymania oceny wyższej niż przewidywana.

UCZEŃ BĘDZIE KARANY ZA:

1. lekceważenie i zaniedbywanie nauki,
2. opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji,
3. naruszanie porządku szkolnego,
4. naruszanie godności i praw osobistych kolegów i koleżanek,
5. lekceważenie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,
6. niszczenie urządzeń szkolnych,
7. niewłaściwy strój, brak obuwia zamiennego,
8. używanie wulgarnego słownictwa i zachowanie naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne, w tym za palenie tytoniu, picie alkoholu oraz stosowanie innych używek nie tylko w otoczeniu szkoły jako zachowanie niegodne ucznia Zespołu Szkół w Pysznicy,
9. przejawy zachowań demoralizujących innych uczniów.

KARA MOŻE BYĆ UDZIELONA W FORMIE:

1. nagany udzielonej przez wychowawcę klasy w formie ustnej lub wpisu do dziennika,
2. nagany udzielonej przez innych nauczycieli ustnie lub poprzez wpis do zeszytu wychowawcy klasy będącego załącznikiem WSO,
3. upomnienia udzielonego przez dyrektora szkoły,
4. nagany udzielonej przez Radę Pedagogiczną,
5. obniżenia oceny zachowania,
6. zawieszenia i zakazu udziału w:
- zajęciach pozalekcyjnych,
- uroczystościach szkolnych i imprezach rozrywkowych,
- reprezentowaniu szkoły w zawodach, turniejach sportowych i innych,
7. powiadomienia rodziców, policji, sądu,
8. przeniesienia do innej klasy, a w szczególnych przypadkach do innej szkoły.