Konwencja o Prawach Dziecka (omówienie)

Poznaj swoje prawa, korzystaj z nich mądrze i pamiętaj, że inni też je mają.

Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona została przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. Jest to podstawowy dokument chroniący prawa dzieci na całym świecie. Konwencja byłaby zbędna, gdyby wszystkie dzieci żyły w szczęśliwych rodzinach i spotykały w swoim życiu samych dobrych ludzi . Niestety tak nie jest, gdyż wiele dzieci pada ofiarami przemocy. Dlatego Konwencja zobowiązuje m. in. władze państw do stanowczego sprzeciwiania się wszelkim jej formom . Ważne jest, żeby każde dziecko znało swoje prawa i wiedziało, jak z nich korzystać.

Część I

DZIECKO - ISTOTA LUDZKA

> Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat (Art. 1).
> Państwo zobowiązane jest do zapewnienia ochrony praw dziecka bez względu na jego pochodzenie, rasę, płeć, język, status materialny i wyznanie (Art. 2).
> Wszystkie instytucje mają obowiązek działać dla dobra dziecka (Art. 3).
> Państwo zobowiązane jest podejmować działania na rzecz realizacji praw dziecka zawartych w Konwencji (Art. 4).
> Rodzicom przysługuje prawo pierwszeństwa w wychowywaniu dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami (Art. 5).

PRAWO DO ŻYCIA

> Każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia (Art.6).
> Każde dziecko ma prawo do otrzymania imienia i obywatelstwa oraz do poznania swoich rodziców i objęcia opieką rodzicielską (Art. 7).
> Każde dziecko ma prawo do ochrony swojej tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska i stosunków rodzinnych (Art. 8).
> Dziecko nie może zostać oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, chyba, że leży to w interesie dziecka i zdecyduje o tym sąd na podstawie przepisów. prawa. Dziecko oddzielone od rodziców ma prawo do kontaktów z nimi (Art. 9).
> Dziecko, którego rodzice przebywają w różnych państwach ma prawo do utrzymywania regularnych osobistych kontaktów z matką i ojcem. Władze państw zobowiązane są do umożliwienia tych kontaktów ( Art. 10).
> Państwo zobowiązane jest do zapewnienia każdemu dziecku możliwości kształtowania i wyrażania własnych poglądów oraz wypowiadania się w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sprawach które go dotyczą (Art. 12).
> Państwo zobowiązane jest do zapewnienia każdemu dziecku możliwości do swobodnej wypowiedzi oraz do zdobywania i przetwarzania informacji (Art. 13).
> Każde dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania . Rodzice mają pierwszeństwo w kierowaniu dzieckiem w korzystaniu z tego prawa (Art. 14).
> Każde dziecko ma prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń (Art. 15).

PRAWO DO PRYWATNOŚCI

> Każde dziecko ma prawo do ochrony swojej prywatności, honoru i reputacji oraz do zachowania tajemnicy swojej korespondencji (Art. 16).
> Każde dziecko ma prawo do dostępu informacji rozpowszechnianych przez środki masowego przekazu (Art. 17).

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE I ŻYCIA BEZ PRZEMOCY

> Oboje rodzice ponoszą wspólną i główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Państwo zobowiązane jest do udzielenia im pomocy w wypełnianiu tego obowiązku (Art. 18).
> Każde dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych (Art. 19).
> Dziecko pozbawione swego środowiska rodzinnego ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa, w tym do opieki zastępczej (Art. 20).

DOBRO DZIECKA JAKO CEL NAJWYŻSZY

> Państwo, które pozwala adoptować dzieci ma obowiązek zachowania szczególnej troski o dobro dziecka w postępowaniu adopcyjnym (Art. 21).
> Dziecko, które objęte jest statusem uchodźcy lub stara się o niego, ma prawo do odpowiedniej ochrony i pomocy humanitarnej ze strony państwa, na terenie którego przebywa (Art. 22)
> Każdemu dziecku psychiczne lub fizycznie niepełnosprawnemu państwo powinno zapewnić życie w warunkach gwarantujących godność, umożliwiających osiąganie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa (Art. 23).

PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA

> Państwo zobowiązane jest do zapewnienia każdemu dziecku najwyższego poziomu ochrony zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej (Art. 24).
> Każde dziecko umieszczone w szpitalu, sanatorium, placówce opiekuńczo - wychowawczej lub innym zakładzie ma prawo do okresowej oceny okoliczności umieszczenia go w placówce ( Art. 25).

PRAWO DO GODZIWYCH WARUNKÓW SOCJALNYCH

> Każde dziecko ma prawo do otrzymywania środków utrzymania odpowiadających jego potrzebom, a także do korzystania z ubezpieczeń społecznych (Art. 26).
> Każde dziecko ma prawo do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu, za co główną odpowiedzialność ponoszą jego rodzice (Art. 27).

PRAWO DO NAUKI

> Każde dziecko ma prawo do nauki (Art. 28).
> Nauka dziecka powinna być ukierunkowana przede wszystkim na rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka, rozwijanie szacunku dla praw człowieka oraz szacunku dla rodziców dziecka, przygotowanie do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie oraz rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego (Art. 29).
> Dziecko należące do mniejszości etnicznych, religijnych lub językowych ma prawo do posiadania i korzystania z własnej kultury, do wyznawania i praktykowania swojej religii lub do używania własnego języka, łącznie z innymi członkami jego grupy (Art. 30).
> Każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym (Art. 31).

OCHRONA PRZED RÓŻNYMI RORMAMI WYZYSKU , W TYM WYZYSKIEM EKONOMICZNYM

> Państwo zobowiązane jest do zapewnienia każdemu dziecku ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym oraz wykonywaniem pracy , która może być niebezpieczna, przeszkadza w nauce, albo jest szkodliwa dla dziecka (Art. 32).
> Państwo zobowiązane jest do ochrony dziecka przed używaniem narkotyków oraz wykorzystywaniem go przy produkcji tego typu substancji i handlu nimi (Art. 33).
> Państwo zobowiązane jest do ochrony dziecka przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych (Art. 34).
> Państwo zobowiązane jest do przeciwdziałania uprowadzeniom lub sprzedaży dzieci (Art. 35).
> Państwo zobowiązane jest do przeciwdziałania także wszelkim innym formom wyzysku niż wymienione powyżej w jakimkolwiek aspekcie naruszającym dobro dziecka (Art. 36).

OCHRONA PRZED NIELUDZKIM TRAKTOWANIEM

> Państwo zobowiązane jest do ochrony dziecka przed torturowaniem bądź okrutnym lub nieludzkim traktowaniem lub karaniem. Żadne dziecko nie może być bezprawnie pozbawione wolności, a każde zatrzymane dziecko ma prawo do humanitarnego traktowania i otrzymania odpowiedniej pomocy (Art. 37).

DZIECKO A DZIAŁANIA ZBROJNE

> Każde dziecko poniżej 15 lat ma prawo do ochrony przed bezpośrednim udziałem w działaniach zbrojnych (Art. 38).
> Państwo zobowiązane jest do ułatwienia przebiegu rehabilitacji fizycznej i psychicznej dziecka, które padło ofiarą jakiejkolwiek formy zaniedbania, wyzysku lub wykorzystania, torturowania lub jakiejkolwiek innej formy okrutnego nieludzkiego czy poniżającego traktowania albo karania bądź konfliktu zbrojnego (Art. 39).

OCHRONA DZIECKA W PROCESIE KARNYM

> Każde dziecko podejrzane, oskarżone lub uznane za winne popełnienia przestępstwa, ma prawo do traktowania w sposób godny i uwzględniający jego wiek. Dziecko ma prawo do zapoznania się ze stawianymi mu zarzutami i rozpatrzenia jego sprawy najszybciej jak to możliwe, w uczciwym i bezstronnym procesie (Art. 40).
> Konwencja w żaden sposób nie narusza postanowień prawa wewnętrznego państwa lub innych przepisów prawa międzynarodowego, które lepiej chronią prawa dziecka niż przepisy tej konwencji (Art. 41).Oprócz części I przedstawionej powyżej Konwencja zawiera jeszcze dwie kolejne części.
Część II obejmująca artykuły 42- 45 m. in. zobowiązuje państwo do informowania dzieci o ich prawach oraz do przedstawiania sprawozdań z działań podejmowanych na rzecz realizacji tych praw. Część III tj. artykuły 46 - 54 obejmuje zapisy dotyczące wprowadzania Konwencji w życie i przystępowania do niej nowych państw.
Prawa przedstawione w tej publikacji nie są dosłownym powtórzeniem artykułów Konwencji, są natomiast przetłumaczone na język bardziej zrozumiały dla dzieci.

Poznaj swoje prawa, lecz nie zapominaj o tym , że masz też obowiązki.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości, coś cię niepokoi lub uważasz, że Twoje prawa są naruszane
- możesz porozmawiać o tym z rodzicami, życzliwymi Ci dorosłymi,
- wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

Możesz też zwrócić się telefonicznie lub pisemnie do: Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie, 35- O30 Rzeszów, ul. 3 Maja 26, tel. 0 17 8628268 lub: Rzecznika Praw Dziecka ul. Śniadeckich 10, 00- 656 Warszawa, tel. interwencyjny (24 h) 022 696 55 50

Na podstawie materiałów wydanych przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka przygotowała pedagog szkolny mgr Wiesława Kawa


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar