Uczniowie
Regulamin stypendialnyi

Zarządzenie Dyrektora Szkoły
Nr 1 / 2005 dnia 1 kwietnia 2005
w sprawie trybu i zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 90g ustawy o systemie oświaty postanawia się:

1. Wprowadza się zasady i tryb przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2004/2005.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał lub przekroczył wymaganą średnią ocen, o której mowa w pkt 6, w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się stypendium.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, uzyskane w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się stypendium.
4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z następującymi zastrzeżeniami:
a) stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,
b) stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
5. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe opiniuje komisja stypendialna.
6. Komisja stypendialna, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala minimalną średnią ocen uprawniającą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce.
7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do Komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły w terminach:
- do 10 lutego - za I semestr,
- do 30 czerwca - za II semestr
8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).
9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięcia opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

Minimalna średnia ocen uprawniająca do uzyskania stypendium za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2006/2007:

Szkoła podstawowa 5,1
Gimnazjum 5,0

Pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Stypendialną , Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną