Uczniowie
Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W PYSZNICY

Przewodniczący: Bartosz Konopelski
Zastępca przewodniczącego: Dominika Oszust 
Skarbnik: Marcelina Bis

Członkowie funkcyjni:
Paulina Herdzik
Sandra Chmiel
Oliwia Sibiga
Osoba współpracująca:
Mateusz Krakowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Wacław Portka
Tomasz Uberman

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ w PYSZNICY

1. W Zespole Szkół w Pysznicy działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzi cała społeczność uczniowska szkoły.
2. Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu uczniów, ma łączyć społeczność szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
3. Samorząd działa na podstawie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół w Pysznicy.
4. Samorząd Uczniowski współpracuje z organami działającymi na terenie szkoły. Ważne decyzje podejmuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną oraz radą rodziców.
5. Samorząd Uczniowski ma na terenie szkoły własną reprezentację, tj. Radę Uczniowską, w skład której wchodzą:
- Rada Samorządu Uczniowskiego,
- Przewodniczący rad klasowych.
6. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest przez ogół uczniów w tajnych wyborach, które odbywają się w październiku każdego roku szkolnego.
7. Wybory przeprowadzane są zgodnie z Ordynacją wyborczą zatwierdzoną przez dyrektora szkoły. Kadencja trwa rok.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Kształtowanie właściwego podejścia do nauki i zachowania, do procesu zdobywania wiedzy i umiejętności, do samorealizacji:
- konkursy popularnonaukowe,
- olimpiady,
- wystawy szkolne i klasowe,
- koła zainteresowań itp.
2. Uczestniczenie w planowaniu życia i pracy szkoły oraz zarządzaniu i kierowaniu (zgodnie z zasadami demokracji): organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej, tworzenie własnej reprezentacji, wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzanie wyborów na przewodniczących klas, organizowanie narad klasowych, spotkań z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i innymi.
3. Organizowanie czasu wolnego:
- działalność artystyczna,
- rozrywkowa,
- kulturalno - oświatowa,
- charytatywna.
4. Uczestnictwo w gospodarowaniu szkołą - opieka nad klasami i otoczeniem szkoły, akcje zarobkowe.
5. Uczestnictwo w regulowaniu wewnętrznych stosunków - udział w tworzeniu i przestrzeganiu Praw i Obowiązków Ucznia, rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich.
6. Udział reprezentantów Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniach zespołów wychowawczych nauczycieli gimnazjum dotyczących problemów uczniowskich.


ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO
w PYSZNICY na rok szkolny 2006/2007


1. Wybory są demokratyczne, powszechne i tajne.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Zespołu Szkół w Pysznicy. Każdy uczeń oddaje jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Klasy III głosują na kandydatów z klas młodszych .
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas IV - VI i I - II gimnazjum, z których wysuwany jest przynajmniej 1 kandydat, a maksymalnie 3.
4. Kandydat nie może należeć do samorządu klasowego (ponieważ automatycznie jest w samorządzie szkolnym osobą współpracującą)
5. Kandydat razem z kolegami przygotowuje plakat wyborczy na formacie A4 - A3 dowolną techniką. Na plakacie nie mogą się znaleźć błędy ortograficzne, wulgaryzmy i obietnice nie mające z góry szans realizacji.
Kandydat musi spełniać określone warunki:
- gotowość do faktycznej pracy na rzecz społeczności szkolnej
- pomysły na działania samorządu
- charytatywne, kulturalne i rozrywkowe
- umiejętność prezentacji własnego zdania na forum szkolnym
- umiejętność rzeczowej dyskusji i argumentacji
- zachowanie co najmniej bardzo dobre
6. Kampania wyborcza trwa przez pierwszy tydzień października. Głosowanie odbywa się w pierwszy poniedziałek po zakończonej kampanii. Wyniki ogłaszane są następnego dnia po wyborach.
7. W czasie trwania kampanii obowiązują zasady fair play, a w szczególności nie wolno:
- niszczyć plakatów
- ośmieszać innych kandydatów
- przekupywać wyborców
- wykorzystywać tych samych elementów zdobniczych
Udowodnione niszczenie plakatów powoduje wykluczenie kandydatów klasy, której członkowie okazali się wandalami.
8. Władzami samorządu jest Rada Samorządu, w skład której wejdzie 9 osób:- przewodniczący gimnazjum oraz przewodniczący szkoły podstawowej, 2 członków z klas III z poprzedniej Rady Samorządu - 5 nowo - wybranych spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
Radę wspomagają przewodniczący wszystkich klas Zespołu Szkół.
10. Komisję wyborczą tworzą: opiekunowie samorządu i członkowie poprzedniej Rady Samorządu (oprócz aktualnie kandydujących).
11. Miejscem kampanii wyborczej jest cała szkoła. Miejscem głosowania klasy lekcyjne.
12. W razie dymisji lub odejścia członka Rady następuje wybór spośród kolejnych kandydujących osób.