WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
PODSTAWA PRAWNA I ZASADY OGÓLNE


PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
2. Podstawa Programowa - Rozporządzenie MEN z 26 lutego 2002 r. z późniejszymi zmianami
3. Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
4. Rozporządzenie MENiS z 24 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów s szkołach publicznych
5. Rozporządzenie MEN z 8 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
6. Statut szkoły.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Ocenianie obejmuje:
- formułowanie przez nauczycieli wymagań z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców, na początku każdego roku szkolnego,
- ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
- bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według przyjętej skali ocen,
- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
- ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania,
- ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
- ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


ZASADY OGÓLNE


1. Oceny są jawne. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń i rodzic otrzymują do wglądu.
2. Na prośbę ucznia lub rodziców ocenę pracy nauczyciel powinien uzasadnić.
3. Nauczyciel na wniosek poradni psychologiczno - pedagogicznej (lub innej) jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4. Nauczyciele wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki oceniają wysiłek ucznia włożony w wywiązywanie się z zadań wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z informatyki, zajęć wychowania fizycznego lub z części tych zajęć. Decyzję wydaje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. Uczeń zamiast oceny z wychowania fizycznego otrzymuje wpis "zwolniony".
6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".


 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar