WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW


ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:
- obiektywizm,
- indywidualizacja,
- konsekwencja,
- systematyczność,
- jawność.
2. Każdy dział programowy kończy się pomiarem (test, praca klasowa).
3. Prace klasowe zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej.
4. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcja powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji.
5. Sprawdzian z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.
6. Sprawdzian z dwóch lub trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany na zajęciach poprzedzających sprawdzian.
7. Prace kontrolne wymienione w punktach 5 i 6 i nie mogą trwać dłużej niż 20 minut.
8. Termin oddawania prac pisemnych do 7 dni.
9. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 2 razy lub 1 raz w semestrze (gdy jest 1 godzina tygodniowo danych zajęć edukacyjnych) z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową. W przypadku gdy zajęcia edukacyjne odbywają się rzadziej niż jeden raz w tygodniu możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji uczniowie ustalają z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
10. Uczeń może nie pisać sprawdzianu po kilkudniowej nieobecności.
11. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
12. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, roczną) należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.
13. Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, mają prawo do dostosowania formy sprawdzania wiadomości do zgodnie z zaleceniami poradni.

Częstotliwość sprawdzania:

1. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi).
2. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe całogodzinne.
3. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.
4. Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.
5. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie). 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar