WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA


SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA

1. W kl. I-III dokonują uczący w formie codziennego:
- wglądu w prace pisemne w zeszytach, w zeszytach ćwiczeń,
- badania stopnia opanowania podstawowych technik: czytania, czytania ze zrozumieniem liczenia, - - - - pisania,
- badania opanowania poprawności wypowiadania się.
2. Bieżąco prowadzą:
- konkursy czytania, opowiadania i recytacji,
- testowe badania poziomu opanowania treści podstawy programowej,
- miesięczne Karty Pracy Ucznia,
- ocenę prac, plastycznych, technicznych,
- ocenę umiejętności muzycznych i sprawności fizycznej,
- karty obserwacji i arkusze spostrzeżeń,
- gromadzenie wytworów prac dzieci.
3. Począwszy od klasy IV -tej szkoły podstawowej:
- ocena umiejętności ucznia,
- przygotowanie się do lekcji,
- aktywność na zajęciach,
- kontrola prac domowych,
- prace samodzielne,
- zeszyty przedmiotowe,
- okresowo po opracowaniu bloku tematycznego, hasła programowego, działu wiedzy test kompetencji z - uwzględnieniem treści ścieżek edukacyjnych,
- sprawdzian (obejmuje niewielką partię materiału),
- praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),
- test,
- dyskusja,
- odpowiedź ustna,
- referat,
- praca w grupach, samodzielna, pozalekcyjna (np. konkursy, przeglądy),
- test sprawności fizycznej,
- ćwiczenia praktyczne,
- pokaz,
- prezentacje indywidualne i grupowe,
- obserwacja ucznia, rozmowa z uczniem.


 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar