WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OSIĄGNIĘĆ (KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ) UCZNIÓW


ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OSIĄGNIĘĆ (KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ) UCZNIÓW

1. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy.
2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.
3. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ja w terminie ustalonym przez nauczyciela.
4. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni.
5. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.
6. Samorząd klasowy organizuje "samopomoc koleżeńską" uczniom mającym kłopoty w nauce.
7. Uczniowie mogą korzystać z pomocy świetlicy szkolnej, pedagoga szkolnego.


 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar