WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA


KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

Ustalono w szkole następujące normy zachowań:
1. Z szacunkiem odnosimy się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz innych osób starszych.
2. Uczniowie szanują się nawzajem.
3. Obowiązuje nas kultura słowa (stosujemy formy grzecznościowe, nie używamy wulgaryzmów).
4. Stosujemy wobec siebie pokojowe sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, bez użycia agresji i przemocy.
5. Nie odpowiadamy przemocą na przemoc.
6. Dbamy o mienie własne, kolegów i sprzęt szkolny.
7. Nie używamy alkoholu, papierosów i narkotyków, nie demoralizujemy innych (np. przez namawianie)
8. Pomagamy słabszym.
9. Zawsze reagujemy, jeśli w naszej obecności dzieje się coś złego (np. kolegom).
10. Dbamy o stosowny strój uczniowski oraz właściwy wygląd (dot. farbowania i żelowania włosów, makijażu, itp.)
11. Nie utrudniamy prowadzenia lekcji. Nie dezorganizujemy przebiegu lekcji. Słuchamy i wykonujemy polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.
12. Systematycznie uczęszczamy na lekcje, nie spóźniamy się.
13. Staramy się osiągać dobre wyniki w nauce; po nieobecności w szkole uzupełniamy zeszyty i prace domowe.
14. Uczestniczymy w miarę możliwości w konkursach, zawodach.
15. Ze względu na higienę osobistą i spóźnianie się na lekcje, w czasie przerw nie gramy na boisku szkolnym.
16. Na lekcjach nie używamy telefonów komórkowych.
17. Szanujemy symbole narodowe i Ojczyznę, Patrona oraz tradycje szkoły.
18. We wszystkich sytuacjach zachowujemy się zgodnie z normami społecznymi.

Za przestrzeganie norm uczniowie są nagradzani w formie:
1. Pochwały udzielonej przez wychowawcę klasy.
2. Pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły.
3. Listu gratulacyjnego dla ucznia i jego rodziców.
4. Prezentowania osiągnięć i zdolności w środowisku lokalnym.
5. Nagrody rzeczowej.
6. Stypendium.
7. Świadectwa z wyróżnieniem (średnia co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania).
8. Dyplomu, pucharu.
9. Udziału w wycieczkach, spektaklach teatralnych, seansach filmowych fundowanych przez Radę Rodziców.
10. Ocen zachowania.
11. Otrzymania oceny wyższej niż przewidywana.
12. Opublikowania osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły.

W przypadku nieprzestrzegania norm zachowań, stosowane są środki zapobiegawcze i kary:
1. Powiadomienie rodziców, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem.
2. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy w formie ustnej lub wpisu do dziennika.
3. Nagana udzielona przez innych nauczycieli ustnie lub poprzez wpis do zeszytu wychowawcy klasy będącego załącznikiem WSO.
4. Upomnienie i nagana udzielone przez dyrektora szkoły.
5. Nagana udzielona przez Radę Pedagogiczną z wpisem do protokołu.
6. Obniżenie oceny zachowania.
7. Zawieszenie i zakaz udziału w:
- zajęciach pozalekcyjnych,
- zabawach i dyskotekach szkolnych,
- uroczystościach szkolnych,
- reprezentowaniu szkoły w zawodach, turniejach sportowych i innych.
8. Ponoszenie kosztów naprawy umyślnie spowodowanych zniszczeń.
9. Prace społeczne na rzecz szkoły.
10. Powiadomienie policji, sądu.
11. Przeniesienie do innej klasy, a w szczególnych przypadkach do innej szkoły.
12. Ocena naganna zachowania włącznie z niepromowaniem do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły w klasie programowo najwyższej.

Oceną wyjściową w ocenie zachowania jest ocena poprawna
Otrzymuje ją uczeń, który:
1. Poprawnie zachowuje się w szkole i poza nią (nie przejawia agresji, nie używa wulgarnego słownictwa, nie kłamie i nie oszukuje, nie dezorganizuje przebiegu lekcji).
2. Nie niszczy mienia szkoły.
3. Nie używa alkoholu, papierosów i narkotyków, nie przejawia zachowań demoralizujących.
4. Reaguje na uwagi i upomnienia odnośnie swojego zachowania.
5. W miarę systematycznie uczęszcza do szkoły i przygotowuje się do lekcji.
6. Ma właściwy stosunek do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Ocena może być podwyższona ze względu na:
1. Aktywny udział w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (wycieczki, występy na akademiach i spotkaniach z rodzicami, uczestnictwo w turniejach, konkursach, reprezentowanie szkoły).
2. Podejmowanie działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
3. Wykonanie dodatkowych czynności zleconych przez nauczyciela po zajęciach lekcyjnych.
4. Efektywne pełnienie funkcji w klasie i szkole.
5. Z własnej inicjatywy pomaganie słabszym w nauce.
6. Reagowanie na złe zachowanie i wspólnie z innymi podejmowanie prób rozwiązania konfliktów szkolnych.
7. Systematyczne przygotowywanie się do lekcji i uczęszczanie do szkoły.
8. Dbanie o stosowny strój uczniowski i wygląd.
9. Zachowywanie się zgodnie z normami społecznymi we wszystkich sytuacjach.
10. Uczeń, który chciałby otrzymać z zachowania ocenę dobrą, bardzo dobrą i wzorową nie może mieć godzin nieusprawiedliwionych.

Ocena zachowania może być obniżona ze względu na:
1. Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne i spóźnianie się na lekcje.
- 10 godzin nieusprawiedliwionych - nieodpowiednia ocena zachowania.
2. Samowolne opuszczanie budynku szkoły w czasie przerw i lekcji.
3. Brak zmiennego obuwia.
4. Niewłaściwy strój i wygląd ucznia (farbowane włosy, makijaż).
5. Niewypełnianie obowiązków ucznia; w tym brak przygotowania do lekcji.
6. Dezorganizowanie pracy dydaktycznej, utrudnianie prowadzenia lekcji, brak dyscypliny.
7. Niewykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.
8. Stosowanie przemocy, nacisków i wymuszeń w stosunku do słabszych i młodszych.
9. Celowe niszczenie sprzętu szkolnego.
10. Zachowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych.
11. Palenie papierosów, picie napojów alkoholowych, kontakt z narkotykami.
12. Przejawy zachowań demoralizujących.
13. Zachowywanie się niezgodne z normami społecznymi w szkole i środowisku.


 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar