WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
PROCEDURY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA


PROCEDURY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

1. Każdy uczący ma prawo wpisywać cząstkowe oceny do zeszytu wychowawczego po uprzednim uzasadnieniu jej przed całą klasą.
2. Pozostali pracownicy szkoły mogą zgłaszać do wychowawcy klasy swoje uwagi i spostrzeżenia.
Cząstkowe oceny zachowania (wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne) wpisuje do dziennika tylko wychowawca po analizie uwag (pozytywy, negatywy) nauczycieli w zeszycie wychowawczym oraz opinii zespołu klasowego.
3. Ocenianie odbywa się na bieżąco, natomiast wychowawca klasy na lekcjach wychowawczych na podsumowanie oceny zachowania przeznacza odpowiedni czas.
4. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca klasy, uwzględniając:
- samoocenę ucznia,
- opinie kolegów,
- opinie nauczycieli i pracowników szkoły,
- uwagi odnotowane w zeszycie wychowawczym,
- wykorzystanie możliwości poprawy zachowania,
- frekwencję.
5. Ocena nie może poprzestać na rejestrowaniu negatywnych przejawów zachowania, ale ma odzwierciedlać jego pozytywne strony.
6. Każda nieobecność, spóźnienie winny być usprawiedliwione do końca miesiąca kalendarzowego. Honorowane są tylko usprawiedliwienia od rodziców, lekarza.
7. Nieobecności nieusprawiedliwione powinny być podsumowane i wpisane do dziennika w rubrykę zachowanie.
8. Można usprawiedliwić uczniowi nieobecność z ważnych przyczyn, innych niż choroba. Rodzice informują wychowawcę osobiście lub pisemnie w ciągu 7 dni o nieobecności ucznia z tych przyczyn. Wychowawca podsumowuje frekwencję za miesiąc poprzedni do 7 dni następnego miesiąca usprawiedliwiając lub nie nieobecności ucznia.
9. Gdy uczeń ma nieobecności nieusprawiedliwione, wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły. W tym zakresie w szkole stosuje się odpowiednią Strategię postępowania.
10. Każdy wychowawca może zawrzeć kontrakt klasowy w sprawie zachowania.
11. W szkole ustalono następujące sposoby pracy nad zachowaniem uczniów:
- sam uczeń powinien wykazać się aktywnością w celu poprawienia zachowania,
- wychowawca mobilizuje swoich wychowanków do działań na rzecz poprawy uświadamiając im korzyści pracy nad swoimi słabościami i wykazując sposoby i metody uzyskania pożądanego efektu,
- zespół klasowy ma prawo organizować tzw. "debaty" na temat zachowań swoich kolegów, wskazując im drogi i korzyści, wynikające z poprawy, a w uzasadnionym wypadku po wcześniejszej konsultacji z wychowawcą stosować kary,
- w szkole może być powołany zespół wychowawczy celem rozwiązania danego problemu wychowawczego,
- rodzice mają prawo na bieżąco kontrolować zachowanie swoich dzieci a przez to wpływać na jego poprawę.


 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar