WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIAWARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

Tryb:
1. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca informuje uczniów do dnia 1 maja każdego roku szkolnego.
2. W czasie 7 dni uczeń zgłasza wychowawcy chęć uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania.

Warunki:
1. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana ocenę zachowania jeśli: poprawi stopień respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych w sposób umożliwiający uzyskanie pożądanej oceny.
2. Uczeń w tym celu powinien wykazać się świadomością w kierowaniu swoim postępowaniem, pracować nad sobą aby w większym niż dotychczas stopniu spełniać wymagania zawarte w treści oceny.
3. Szczegółowe warunki i tryb uzyskania rocznej oceny zachowania wyższej niż przewidywana ustala wychowawca klasy zgodnie z ogólnymi zasadami WSO.
4. Wychowawca przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustala ocenę po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz uczniów danej klasy.
5. Uzyskanie wyższej oceny zachowania jest uwarunkowane ciągłą pracą nad sobą celem uzyskania pożądanych zmian postaw i zachowań. 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar