WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW


SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
2. Nauczyciele oraz wychowawca gromadzą w zeszycie wychowawczym informacje o zachowaniu uczniów, a także informacje o ucieczkach, nieobecnościach, usprawiedliwienia, kopie pism do rodziców, informacje o nagrodach i wyróżnieniach, kary, nagany. Zeszyt wychowawczy stanowi stanowi załącznik WSO.
3. Wychowawca odnotowuje je w dzienniku lekcyjnym wg skali oceny zachowania.
4. Przy ocenianiu można stosować dodatkowy zapis informacji typu:
nieprzygotowanie - "np."
5. Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:
- aktywność
- zadanie domowe
- praca klasowa itp.
6. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem i szczególnych osiągnięciach ucznia.
7. W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne wg Rozporządzenia MENiS z 8 kwietnia 2004 r. zmieniającego Rozporządzenie MEN w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw z 24 stycznia 2000 r.

Dodatkowe wskazówki:

1. WSO jest systemem otwartym na zmiany, podlega ciągłej ewaluacji
2. Oceniamy postępy, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze, a nie stan - czego nie pamięta, nie rozumie , nie umie.
3. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
4. Za właściwą współpracę organów szkoły odpowiedzialny jest dyrektor szkoły:
- Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
- Posiedzenia Rady Pedagogicznej poświecone ocenie sytuacji wychowawczej szkoły odbywają się na zakończenie obu semestrów, mogą też odbywać się nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane przez dyrektora szkoły lub na wniosek innych członków Rady Pedagogicznej.


 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar