WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
INFORMOWANIE RODZICÓW I UCZNIÓW O ZASADACH OCENIANIA


INFORMOWANIE RODZICÓW I UCZNIÓW O ZASADACH OCENIANIA

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobie sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniom nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Rodzice na zebraniach mają prawo uzyskania informacji dotyczących:
- zadań i zamierzeń dydaktyczno wychowawczych w danej klasie i szkole,
- zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz dalszego kształcenia dzieci.
4. Rodzice mają prawo do indywidualnych kontaktów z nauczycielem po uzgodnieniu terminu.
5. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania opinii dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
6. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów:
- śródroczna wywiadówka
- indywidualne konsultacje
- śródsemestralne spotkania
- uczniowskie karty pracy
- informacje w zeszytach przedmiotowych lub klasowych (zeszyty klasówek i innych prac pisemnych)
- wystawy wytworów twórczości uczniowskiej
- kontakt telefoniczny
- pisma od wychowawcy
- pisma od dyrektora szkoły
- zebrania ogólne prowadzone przez dyrektora szkoły
- wywiadówki profilaktyczne. 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar