WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
KLASYFIKOWANIE UCZNIA


KLASYFIKOWANIE UCZNIA

1. Klasyfikowanie śródroczne to okresowe podsumowanie osiągnięć ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenie ocen wg przyjętej skali oraz oceny zachowania..
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. Termin klasyfikowania określa Statut Szkoły.
3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w kl. I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku, ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej i oceny zachowania. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania jest opisowa. Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ocena opisowa jest pozytywna.
4. W wyjątkowych wypadkach na wniosek poradni w porozumieniu z rodzicami uczeń może powtarzać klasę. Zasady i szczegółowe kryteria oceniania zawiera załącznik nr 1 - Wewnątrzszkolny System Oceniania w Kształceniu Zintegrowanym.

5. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
8. Klasyfikowanie śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, oraz na ustaleniu oceny zachowania.
9. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej zachowania w terminie i formie określonych a statucie.
10. Uczniowie mogą starać się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych i zachowania wg warunków i trybu.
11. Ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
12. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z wyjątkiem gdy uczeń lub jego rodzice zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły dotyczące trybu ustalania tej oceny. Wówczas stosuje się przepisy zawarte w rozdziale - Tryb odwoływania się do oceny.
14. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
15. Oceny bieżące, śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach wg skali:

Nr
Ocena słowna
Ocena cyfrowa
Skrót
1
celujący
6
cel
2
bardzo dobry
5
bdb
3
dobry
4
db
4
dostateczny
3
dst
5
dopuszczający
2
dop
6
niedostateczny
1
ndst


16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia dalszą edukację, uczniowi należy stworzyć w miarę możliwości szansę wyrównania braków.
17. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar