WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
UKOŃCZENIE SZKOŁY


UKOŃCZENIE SZKOŁY

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli:
- w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostateczne,
- przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu w klasie szóstej i w trzeciej gimnazjum przeprowadzanych przez komisję okręgową (OKE). Sprawdzian oraz egzamin mają charakter powszechny i obowiązkowy.
Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu i egzaminu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu do 20 sierpnia danego roku powtarza klasę. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny, nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyników nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
Przepisy dotyczące przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu znajdują się w Statucie Szkoły.
2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
3. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania.
4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).


 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar