WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA OCENIANIA


ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA OCENIANIA

1. Wymagania edukacyjne to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu danego etapu kształcenia.
2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie podstaw programowych i realizowanych programów nauczania. Przedstawiają je uczniom i rodzicom.
3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej, dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb edukacyjnych ucznia.
4. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej, klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:

wymagania konieczne
- na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania:
- niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
- potrzebne w życiu.
Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.

wymagania podstawowe - na stopień dostateczny obejmują elementy treści:
- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
- łatwe dla ucznia o mniejszych możliwościach,
- o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,
- często powtarzające się w programie nauczania,
- dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
- określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
- głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości,

wymagania rozszerzające
- na stopień dobry obejmują elementy treści:
- istotne w strukturze przedmiotu,
- bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,
- przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,
- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
- o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
- wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika.

wymagania dopełniające
- na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to więc treści :
- złożone, trudne, ważne do opanowania,
- wymagające korzystania z różnych źródeł,
- umożliwiające rozwiązywanie problemów,
- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
- pełne opanowanie programu nauczania.

wymagania wykraczające
- na stopień celujący obejmują treści:
- znacznie wykraczające poza program nauczania,
- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
- wynikające z indywidualnych zainteresowań,
- zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.
Wymagania na poszczególne stopnie w zakresie różnych przedmiotów zawiera Przedmiotowy System Oceniania będący załącznikiem WSO.

 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar