WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH
Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCHWARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Tryb:
1. O przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, nauczyciel prowadzący zajęcia informuje uczniów do dnia 20 maja każdego roku szkolnego.
2. W ciągu 7 dni uczeń zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia chęć uzyskania oceny wyższej niż przewidywana celem spełnienia wymagań na wyższą ocenę.

Warunki:

1. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż przewidywana jeśli w terminie od 27 maja a nie później niż na dwa tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, spełni kryteria wymagań na tę ocenę, w trakcie prowadzonych zajęć na:
- przeprowadzonych sprawdzianach,
- klasówkach,
- ćwiczeniach praktycznych,
- odpowiedziach ustnych,
- testach,
- pracach domowych.
2. Uczeń powinien w tym celu wykazać się aktywnością, natomiast nauczyciel umożliwi mu wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami zgodnie z wymaganiem na poszczególne oceny.
3. Szczegółowe warunki i tryb uzyskania rocznej oceny wyższej niż przewidywana z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia w opracowanych przez siebie kryteriach wymagań na poszczególne oceny. Muszą one być zgodne z ogólnymi zasadami WSO.
4. Nauczyciele poinformują uczniów o warunkach i trybie na swoich zajęciach na początku roku szkolnego.

 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar