INFORMACJE


Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Pysznicy

Podstawa prawna: Art. 53, 54 USTAWY z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)I. Nazwa reprezentacji rodziców, jej skład i tryb wyboru

1. Reprezentacja ogółu rodziców uczniów Zespołu Szkół w Pysznicy nosi nazwę Rada Rodziców i składa się z przedstawicieli rad oddziałowych(klasowych):

 • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy,
 • Gimnazjum Publicznego w Pysznicy.

2. Każdy oddział (klasę) reprezentuje w Radzie Rodziców  jeden przedstawiciel wybrany w tajnych wyborach  przez zebranie rodziców  uczniów danego oddziału (klasy).

3. W wyborach o których mowa w pkt.2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun). Wybory przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

II. Cele i zadania

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców.

2. Wspieranie działalności szkoły.

3. Gromadzenie funduszy ze składek rodziców oraz z innych źródeł na pomoc szkole.

4. Ustalanie wydatkowania funduszy na potrzeby szkoły.

5. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły, w szczególności zaś na:

 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,
 • uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat własnego dziecka,
 • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.

6. Do szczególnych zadań Rady Rodziców należy:

 • Uchwalenie Regulaminu swojej działalności.
 • Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego przez nauczycieli,
  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • Opiniowanie podjęcia działalności na terenie szkoły stowarzyszenia lub innej organizacji.
 • Opiniowanie jednolitego stroju obowiązującego na terenie szkoły oraz określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno –wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

7. Rada Rodziców realizuje inne zadania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

III. Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

1. Zebranie rodziców każdej klasy wybiera spośród siebie Radę Klasową, składającą się z trzech (lub więcej) osób w wyborach tajnych .Ze składu Rad Klasowych jest wyłaniana osoba do Rady Rodziców, która reprezentuje rodziców uczniów oddziału (klasy) - w wyborach tajnych.

2. Podstawowym organem działania ogółu rodziców szkoły-jest zebranie Plenarne Rady Rodziców.

3. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera:

 • Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rad Klasowych,
 • Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

4. Najwyższą władzą jest Plenarne Zebranie Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców na swym pierwszym zebraniu zwołanym przez ustępującego Przewodniczącego Rady dokonuje wyboru Prezydium Rady Rodziców składającego się z 4 członków: Przewodniczącego, zastępcy, Skarbnika, i Sekretarza. Ustępujący Przewodniczący rozpoczyna zebranie i przeprowadza wybory Przewodniczącego zebrania. Przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybory Prezydium Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną.

6. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków (przewodniczący, z-ca, członek). Przynajmniej jedna osoba z Komisji Rewizyjnej powinna być dobrze zorientowana w sprawach finansowych i rachunkowości.

7. Informację o składzie Prezydium Rady Rodziców  oraz Komisji Rewizyjnej  po ukonstytuowaniu się w/w organów podaje się do wiadomości społeczności szkolnej w zwyczajowo przyjęty sposób.

8. Kadencja Rad Klasowych oraz Rady Rodziców trwa 1 rok (do momentu wyboru nowej Rady na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym).

9. W przypadku rezygnacji w pracy Rady Rodziców reprezentanta oddziału(klasy), nowy  reprezentant jest wybierany na najbliższym zebraniu rodziców dzieci tego oddziału(klasy). W przypadku rezygnacji  jednego lub kilku członków Prezydium, skład uzupełnia się na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców.

10. W przypadku drastycznego zaniedbania swoich obowiązków Prezydium lub jego pojedynczy członkowie mogą być odwołani. Wyboru nowego Prezydium lub uzupełnienia składu Prezydium dokonuje się na tym samym posiedzeniu.Wybory przeprowadza osoba wskazana przez zgromadzonych na posiedzeniu.

11. O zaistniałej sytuacji Rada Rodziców informuje ogół rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jego organy wewnętrzne

1. Uchwały podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo Sekretarz lub Przewodniczący.

3. Uchwały są numerowane i stanowią załączniki do protokołów z  posiedzeń. Protokoły są gromadzone w  Książce Protokołów Rady Rodziców szkoły. Za protokół Rady Rodziców odpowiada Sekretarz Prezydium.

V. Wybory do organów Rady Rodziców

1. Wybory Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym (podobnie jak do Rad Klasowych).

2. Lista kandydatów dodanego organu nie powinna być mniejsza od listy miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad pierwszego plenarnego zebrania Rady Rodziców:

 • ustępujący Przewodniczący Rady Rodziców rozpoczyna zebranie i przeprowadza wybory Przewodniczącego zebrania,
 • przewodniczący zebrania przejmuje prowadzenie, przeprowadza wybory Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej i ogłasza ich wynik,
 • informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 • plenarna dyskusja programowa.

VI. Ramowy program pracy Rady Rodziców

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Rodziców są zwoływane przez Przewodniczącego ustępującej Rady Rodziców na początku każdego roku szkolnego nie później niż do 30 października.

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane w każdym czasie na wniosek Rad Klasowych, na wniosek Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej.

3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące. W posiedzeniu Prezydium uczestniczy dyrektor lub jeden z jego zastępców a także inne zaproszone osoby.

4. Posiedzenia Prezydium są protokołowane.

5. Posiedzenie sprawozdawcze Rady Rodziców odbywa się w miesiącu wrześniu nowego roku szkolnego wg następującego porządku:

 • wybór przewodniczącego zebrania,
 • sprawozdanie ustępującego Prezydium,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium,
 • głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Prezydium,
 • informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 • dyskusja programowa,
 • uchwalenie wniosków organizacyjnych i programowych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji (powyższe nie są wiążące dla nowej Rady Rodziców).

6. Sprawozdanie z działalności ustępującej Rady Rodziców przedstawia ustępujący Przewodniczący na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu ogółu rodziców.

7. Zebranie ogółu rodziców powinno się odbyć minimum jeden raz w roku szkolnym.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 • ze składek rodziców,
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji,
 • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu i podaje do wiadomości wychowawcom klas celem zapoznania rodziców.

3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców wyraża się zgodę na opłacenia składki tylko przez dwoje dzieci, trzecie i pozostałe są zwolnione. Prezydium może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub bezpośrednio wychowawca klasy.

4. Jeżeli dzieci tych samych rodziców uczęszczają do różnych szkół podstawowej i gimnazjum na terenie tej samej miejscowości dopuszcza się wpłatę składki licząc dzieci łącznie w obu szkołach.5. Wpłaty dokonuje się u skarbnika, który potwierdza wpłatę przyjęciem na listę i dowodem wpłaty albo w Banku Spółdzielczym w Pysznicy.

6. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się w uzgodnieniu z Prezydium.

VIII. Preliminarz wydatków Rady Rodziców

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się w sposób następujący:

 • za procent środków zebranych przez rodziców można dofinansować, wycieczkę, biwak oraz inne wydatki w uzgodnieniu z Prezydium Rady na wniosek wychowawcy, pedagoga,
 • pozostała część środków ze składek rodzicielskich jest przekazywana do dyspozycji Prezydium, które może je wydatkować na następujące cele:
  • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
  • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
  • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
  • zakup środków i książek dydaktycznych oraz sprzętu technicznego,
  • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości.

2. Wydatkowanie środków pochodzących z innych źródeł.

 • dofinansowanie celów z poprzedniego punktu,
 • dofinansowanie własnych projektów jak: budowa pracowni, wyposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń,
 • przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej działalności gospodarczej,
 • lokowanie środków w celu ich pomnożenia na kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji,
 • inne.

Sposób wydatkowania środków może w części być zależny od życzeń czy wskazania celu przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

IX. Obsługa księgowo - rachunkowa środków finansowych

1. Prezydium wyznacza Skarbnika do obsługi księgowo-rachunkowej, prowadzenia księgowości zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem.

2. Prezydium zakłada w Banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy.

3. Zasady rachunkowości i obiegu dokumentów regulują odrębne przepisy.

4. Skarbnik prowadzi dodatkowo księgowość związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Rada Rodziców.

X. Postanowienia końcowe

1. Rada Rodziców poprzez formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w rozdziale II niniejszego regulaminu.

2. W przypadku nie respektowania zadań statutowych szkoły Prezydium może złożyć pisemne zażalenia na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły i oczekiwać od niego wyczerpującej odpowiedzi.

3. W przypadku uzyskania niewyczerpującej odpowiedzi, Prezydium Rady ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

4. Członkowie Rad Klasowych, Prezydium, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie podejmuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale V.

 


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar