RODZICE

Wewnątrzszkolny System Oceniania
1. Podstawa prawna i zasady ogólne
2.Informowanie rodziców i uczniów o zasadach oceniania
3. Klasyfikowanie ucznia
4. Egzamin klasyfikacyjny
5. Promowanie
6. Egzamin poprawkowy
7. Ukończenie szkoły
8. Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania
9. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
10. Tryb odwoływania się od oceny z zajęć edukacyjnych
11. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia
12. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia
13. Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów
14. Procedury oceny zachowania
15. Kryteria oceny zachowania
16. Procedury ustalania oceny zachowania
17. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
18. Tryb odwołania się od oceny zachowania
19. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar