Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy ( fragment )


§ 82

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a w szczególności:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych w i życiu szkoły,
2) rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,
3) przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów i ich rodziców,
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
6) naprawić wyrządzone szkody,
7) dbać o ład i estetykę swojego miejsca nauki, porządek w klasie, na korytarzu i terenie szkoły,
8) nosić obuwie zamienne,
9) dbać o schludny i estetyczny wygląd /wyklucza się noszenie farbowanych włosów i nakładanie na nie żelu/,
10) nosić ustalony w szkole mundurek wg następujących zasad tj.

a) w święta i uroczystości szkolne:
- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
- pasowanie na ucznia,
- Święto Szkoły,
- dzień Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II,
- dni poświęcone rocznicy urodzin i śmierci Patrona szkoły,
- Święto Niepodległości i Święto Konstytucji 3 Maja,
- w dniu sprawdzianu /uczniowie klas szóstych/,
- podczas reprezentowania szkoły w konkursach i uroczystościach pozaszkolnych,
- inne okoliczności ogłoszone przez dyrektora szkoły,

uczniowie noszą wersje odświętną tj.
- dziewczęta - mundurek założony na białą bluzkę z długim lub krótkim rękawem / w zależności od pory roku/ oraz szarfę pod szyją,
- chłopcy - mundurek założony na białą koszulę z długim lub krótkim rękawem / w zależności od pory roku/, krawat oraz długie spodnie w ciemnym, jednolitym kolorze,

b) w pozostałe dni nauki szkolnej nosi się mundurek bez krawatu i szarfy założony na sweter, bluzkę, podkoszulek z długim lub krótkim rękawem oraz spodnie, spódnicę w dowolnym kolorze, a w porze letniej dozwolone jest nosze krótkich spodni w jednolitym kolorze,

c) uczniowie są zwolnieni z obowiązku noszenia mundurków w Dzień Dziecka - Święto Sportu Szkolnego, wyjazdy na wycieczki szkolne i zawody sportowe, na zajęciach pozalekcyjnych oraz podczas innych zajęć zgodnie z decyzją dyrektora szkoły,


11) systematycznie przygotowywać się do lekcji, nosić podręczniki i przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją,
12) pełnić dyżury w klasie,
13) godnie reprezentować szkołę,
14) godnie zachowywać się w miejscach publicznych, dbać o dobre imię szkoły,
15) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających. 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar