"Równać Szanse - 2007"

Dotacja w wysokości 6700 zł została przyznana Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy na realizację projektu "W Dolinie Pyszenki". Dotację przyznała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu "Równać Szanse-2007".

Dotację na realizację zaplanowanych projektów przyznano 127 beneficjentom

Rama logiczna projektu "W Dolinie Pyszenki"

1. Celem projektu jest: pobudzenie aspiracji poznawczych, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, zmotywowanie do rozwijania zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi, kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, poznanie przyrody najbliższej okolicy i uświadomienie potrzeby jej ochrony, doskonalenie umiejętności wykorzystywania technik informacyjnych.

2. Efektem tego projektu będzie ukazanie nauk ścisłych w nowym, przyjaznym świetle, zainteresowanie młodzieży przyrodą okolicy i potrzebą jej ochrony oraz rozwijanie własnych zainteresowań. Efektem projektu będzie też przekazanie społeczności lokalnej wyników przeprowadzonych badań i uświadomienie wpływu człowieka na obecny stan środowiska w gminie, a co za tym idzie - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Wykonując poszczególne zadania przewidziane w projekcie, młodzież będzie doskonalić umiejętności interpersonalne, własną komunikatywność i kreatywność.

3. Efekty te nie zostaną osiągnięte w przypadku złych warunków atmosferycznych, kłopotów ze sprzętem pomiarowym, wypadków losowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, ale największym zagrożeniem jest brak zainteresowania projektem za strony młodzieży.

4. Efekty naszych działań poznamy po wzrastającej liczbie uczniów zainteresowanych działaniami przewidzianymi w projekcie, wzroście liczby uczniów z dobrymi ocenami z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, oraz po wzrastającej świadomości ekologicznej młodzieży.

5. Dowodami na osiągnięcie zamierzonych efektów będą foldery, zdjęcia, wyniki badań, informacje o działaniach na stronie internetowej szkoły, a także sympozjum naukowe, które będzie świętowaniem projektu. Świętowanie projektu odbędzie się w Domu Kultury w Pysznicy i wezmą w nim udział uczniowie Zespołu Szkół w Pysznicy, dyrekcja szkoły i nauczyciele, rodzice, członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Pysznica, delegacje uczniów i nauczycieli z innych gimnazjów w gminie, Wójt Gminy, członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Pysznica oraz osoby zaangażowane w ochronę środowiska w gminie. W czasie świętowania

projektu młodzież przedstawi zgromadzonym gościom wyniki swoich badań w postaci prezentacji multimedialnej i folderów.

6. Efekty osiągniemy przez następujące działania: dokonanie analizy biologicznej i chemicznej czystości wody w Pyszence, poznanie mieszkańców rzeki oraz roślinności nadbrzeżnej, zbadanie fizycznych właściwości wody, poznanie gleb nad rzeką i zbudowanie modelu dorzecza Pyszenki. W osiągnięciu efektów pomoże nam współpraca z Gminnym Zakładem Komunalnym, Laboratorium Biura Nieruchomości i Ochrony Środowiska znajdującym się przy HSW w Stalowej Woli oraz zajęcia w oczyszczalni ścieków.

7. Te działania będą kosztowały ogółem 6700 zł.

8. Dokumentacją poczynionych wydatków będą rachunki i umowy.


koordynator projektu - Dorota Giebułtowicz

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar