Aktualności
  12. 09. 2011 r.

 


DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PYSZNICY
I GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II W PYSZNICY,
PREZES STOWARZYSZENIA RODZICÓW NA RZECZ WSPIERANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W PYSZNICY
ZAPRASZAJĄ NA

XI MIĘDZYWOJEWÓDZKI
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ
JANA PAWŁA II

„Zachować w pamięci” 

Do udziału w przeglądzie zapraszamy młodych twórców, którzy w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych - przenośnią oraz barwą wyrażą osobiste przeżycia na temat:

 • ważnych miejsc danego regionu,
 • historycznych obiektów architektonicznych - będących rozpoznawalnym „znakiem” środowisk lokalnych, a także małej architektury (świątków, kapliczek, krzyży przydrożnych - świadków narodowego ducha i przywiązania do chrześcijańskich korzeni),
 • czynów serc i umysłów ludzi, którzy swoim autorytetem i dziełem życia zmieniali „oblicze ziemi”,
 • ceremoniału społeczności szkolnych i lokalnych opartych na nauczaniu Jana Pawła II,
 • środowiskowych uroczystości wkomponowanych w krajobraz małej Ojczyzny, regionalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów.

                         
Celem przeglądu jest:

 • promowanie twórczości dzieci i młodzieży daleko poza środowisko lokalne,
 • kształtowanie postaw patriotycznych oraz postaw w duchu odpowiedzialności za własny rozwój i przyszłość kraju,
 • stwarzanie płaszczyzny właściwego zagospodarowania czasu wolnego poprzez  pobudzanie inwencji twórczej – plastycznej i literackiej prowadzącej do samorealizacji.

Przegląd organizowany jest w następujących kategoriach i grupach wiekowych:

 1. PLASTYKA
 • uczniowie klas „0”
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 • uczniowie klas I-III gimnazjum
 • uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

 

Przedmiotem przeglądu w kategorii PLASTYKA jest:
Praca plastyczna na formacie A3 w dowolnej technice płaskiej /kompozycja malarska, rysunek kolorowy, rysunek czarno-biały/.

 1. POEZJA
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 • uczniowie klas I-III gimnazjum
 • uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

Przedmiotem przeglądu w kategorii POEZJA jest:
Wiersz, jako dowolna autorska refleksja pojęcia „Zachować w pamięci” z uwzględnieniem osobistych przemyśleń na temat przywiązania do tradycji, tożsamości narodowej i szacunku do małej Ojczyzny.

 

Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

 1. Każda szkoła może zaprezentować:
  • 5 prac plastycznych z każdej kategorii wiekowej,
  • 5 prac literackich z każdej kategorii wiekowej.
 2. Udział w przeglądzie należy zadeklarować: telefonicznie, pocztą, lub pocztą elektroniczną do dnia 30 września 2011 r.
 • Na odwrocie każdej pracy plastycznej należy zamieścić następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Prace należy opieczętować pieczątką szkoły noszącej imię Jana Pawła II (prace należy sygnować pieczątką zespołu szkół tylko wtedy, jeżeli zespół szkół nosi imię Jana Pawła II).
 1. Prace plastyczne należy składać lub przesyłać w twardym opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem na adres Zespołu Szkół w Pysznicy do dnia 21 października 2011 r. (prosimy nie rolować i nie zginać prac).
 2. Do prac plastycznych należy dołączyć krótki opis przedstawionego miejsca, postaci, obiektu architektonicznego. Opis, w dowolnej formie literackiej (zredagowany przez autora pracy plastycznej) powinien zawierać najważniejsze fakty historyczne oraz inne ważne informacje związane z tematem kompozycji plastycznej. Opisy należy dołączyć do prac plastycznych w kategorii wiekowej kl. IV-VI, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Tekst (wielkość czcionki 12) nie powinien przekraczać 1 strony formatu A4. Tekst będzie zamieszczony w antologii razem z nagrodzoną pracą plastyczną danego autora. Opis należy przesyłać w formie elektronicznej na adres przeglad56@interia.pl do dnia 21 października 2011r. Tekst musi zawierać: imię i nazwisko autora oraz pełną nazwę szkoły.
 3. Prace literackie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres przeglad56@interia.pl do dnia 21 października 2011r. Pod pracą literacką należy zamieścić następujące informacje: imię, nazwisko i kategorię wiekową autora (klasa i rodzaj szkoły, wiek), imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz pełną nazwę szkoły noszącej imię Jana Pawła II (nazwę zespołu szkół należy podawać tylko wtedy, jeżeli zespół szkół nosi imię Jana Pawła II).
 4. Do prac plastycznych i literackich należy dołączyć:
  • zgłoszenie uczniów do udziału w przeglądzie,
  • zgodę rodziców na publikację wytworów twórczości dziecka.

 

Nadesłane prace plastyczne i literackie oceni profesjonalne jury.

 

Prace nadesłane po terminie, bądź nie spełniające powyżej opisanych kryteriów nie zostaną opublikowane w antologii prac plastycznych i literackich.
Uwaga: Prosimy o przestrzeganie terminu 21 października 2011 r. ze względu na przygotowanie materiałów związanych z wydaniem antologii prac plastycznych i literackich w nakładzie 250 egzemplarzy, (fotografowanie prac, obróbka graficzna, formatowanie tekstów, przygotowanie całości wydania zgodnie ze sztuką poligraficzną, wydruk roboczy do korekty).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania nagrodzonych prac.
Prace plastyczne i literackie nie podlegają zwrotowi.

Uczestnikom przeglądu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Nagrodzone prace plastyczne i literackie zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie prac oraz opublikowane w „Antologii prac plastycznych i literackich”. W dniu finału przeglądu antologię otrzymają wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursów, a także zaproszeni goście, dyrektorzy i przedstawiciele szkół oraz opiekunowie artystyczni i sponsorzy.

Finał przeglądu odbędzie się 24 listopada 2011 r. Program finału wraz z zaproszeniami dla dyrektorów, dzieci, młodzieży i opiekunów artystycznych prześlemy oddzielnym pismem.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądzie.

 

 


Organizatorzy