Aktualności

  07. 10. 2014 r.

  Reportaż z XIII Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości
Dzieci i Młodzieży "Matka Ziemia"
  zobacz więcej >>
  Reportaż z XI Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości
Dzieci i Młodzieży "Zachować w pamięci"
  zobacz więcej >>
   
 

„To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!”

/Jan Pawła II, Kielce 1993 r. /

 

 

 

          

WÓJT GMINY PYSZNICA

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PYSZNICY

I GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II W PYSZNICY,

ZAPRASZAJĄ NA

 

XIV MIĘDZYWOJEWÓDZKI

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ

JANA PAWŁA II

 

„Matka Ziemia”

(III edycja konkursu ekologicznego)

 

POD PATRONATEM SENATOR RP JANINY SAGATOWSKIEJ

 

Do udziału w przeglądzie zapraszamy młodych twórców, którzy w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych - przenośnią oraz barwą wyrażą osobiste przeżycia na temat:

 

 • piękna Matki Ziemi, wybranych miejsc małej Ojczyzny i jej niepowtarzalnego  uroku,
 • wpływu szkodliwej działalności człowieka na Planetę Ziemię,
 • inicjatyw podejmowanych przez człowieka na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

.

Prace plastyczne i literackie powinny być nie tylko oceną stanu faktycznego kondycji środowiska naturalnego, ale także swoistym ostrzeżeniem przed lawiną zagrożeń wynikających z CYWILIZACJI, która bezmyślnie i agresywnie wypiera świat przyrody.

                         

Celem przeglądu jest:

 • kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i społeczności lokalnej,
 • propagowanie dbałości o środowisko w miejscu zamieszkania,
 • uświadomienie dzieciom możliwości wtórnego wykorzystywania odpadów,
 • zwrócenie uwagi na lawinę zagrożeń wynikających z cywilizacyjnego rozwoju świata
  i nieodpowiedzialnej działalności człowieka,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i troski o najbliższe otoczenie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska z jednoczesnym zrozumieniem jego związku ze zdrowiem oraz stymulowanie aktywności w kierunku poznania i rozumienia otaczającej przyrody.
 • promowanie twórczości dzieci i młodzieży daleko poza środowisko lokalne,
 • kształtowanie postaw w  duchu odpowiedzialności za własny rozwój i przyszłość małej Ojczyzny,
 • stwarzanie płaszczyzny właściwego zagospodarowania czasu wolnego poprzez  pobudzanie inwencji twórczej – plastycznej i literackiej prowadzącej do samorealizacji.

 

Przegląd organizowany jest w następujących kategoriach i grupach wiekowych:

 

 1. PLASTYKA
 • uczniowie klas „0”
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 • uczniowie klas I-III gimnazjum
 • uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

 

Przedmiotem przeglądu w kategorii PLASTYKA jest:

Praca plastyczna na formacie A3 w dowolnej technice płaskiej /kompozycja malarska, rysunek kolorowy, rysunek czarno-biały/.

 

 1. POEZJA
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 • uczniowie klas I-III gimnazjum
 • uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

 

Przedmiotem przeglądu w kategorii POEZJA jest:

Wiersz, jako dowolna autorska refleksja hasła przewodniego z uwzględnieniem osobistych przemyśleń na temat cywilizacyjnych zagrożeń oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i troski o najbliższe otoczenie.

 

 

Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

 1. Każda szkoła może zaprezentować:
  • 5 prac plastycznych z każdej kategorii wiekowej,
  • 5 prac literackich z każdej kategorii wiekowej.
 2. Udział w przeglądzie należy zadeklarować: telefonicznie, pocztą, lub pocztą elektroniczną do dnia
  18 października 2014 r
  .
 • Na odwrocie każdej pracy plastycznej należy zamieścić następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Prace należy opieczętować pieczątką szkoły noszącej imię Jana Pawła II (prace należy sygnować pieczątką zespołu szkół tylko wtedy, jeżeli zespół szkół nosi imię Jana Pawła II).

Prace plastyczne należy składać lub przesyłać w twardym opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem na adres Zespołu Szkół w Pysznicy do dnia 31 października 2014 r. Prosimy nie rolować i nie zginać prac. Prace zniszczone w transporcie nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 1. Prace literackie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres przeglad56@interia.pl do dnia
  31 października 2014 r. Pod pracą literacką należy zamieścić następujące informacje:  imię, nazwisko, klasa, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz pełną nazwę szkoły noszącej imię Jana Pawła II (nazwę zespołu szkół należy podawać tylko wtedy, jeżeli zespół szkół nosi imię Jana Pawła II).

Prace bez powyższego opisu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 1. Do organizatora należy przesłać:
  • zgłoszenie uczniów do udziału w przeglądzie (zał. nr 1A, zał. nr 1B ),
  • zgodę rodziców na publikację wytworów twórczości dziecka (zał. nr 2).

 

Nadesłane prace plastyczne i literackie oceni profesjonalne jury.

 

Prace nadesłane po terminie, bądź nie spełniające powyżej opisanych kryteriów nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Uwaga: Prosimy o przestrzeganie terminu 31 października 2014 r. ze względu na przygotowanie materiałów związanych z wydaniem okolicznościowego albumu publikującego  prace plastyczne i literackie, (fotografowanie prac, obróbka graficzna, formatowanie tekstów, przygotowanie całości wydania zgodnie ze sztuką poligraficzną, wydruk roboczy do korekty).

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania nagrodzonych prac.

Prace plastyczne i literackie nie podlegają zwrotowi.

 

Uczestnikom przeglądu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Nagrodzone prace plastyczne i literackie zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie prac oraz opublikowane w albumie. W dniu finału przeglądu okolicznościowy album otrzymają wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursów, a także zaproszeni goście.

 

Finał przeglądu odbędzie się 27 listopada 2014 r. Program finału wraz z zaproszeniami dla gości, dzieci, młodzieży i opiekunów artystycznych prześlemy oddzielnym pismem.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądzie.

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy

 

Kontakt:
Zespół Szkół w Pysznicy
ul. Sportowa 1
37-403 Pysznica
tel. (015) 814-40-67

660 299 126

przeglad56@interia.pl


 
  załącznik 1A pobierz >>

załącznik 1B pobierz >>

załącznik 2 pobierz >>