Aktualności
  wrzesień 2017 r.

 

„To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!”
/Jan Pawła II, Kielce 1993 r. /

 

Regulamin
XVII MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ JANA PAWŁA II
„Matka Ziemia”
pod hasłem:
„Niepodległa, niepokorna …” 

Patronat Honorowy:
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Janina Sagatowska

W nawiązaniu do wielkich rocznic i wydarzeń, w ramach wspólnego świętowania Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, pragniemy pochylić się nad wielopokoleniowym, nieustannym dążeniem Polaków do Wolności.
„Niepodległa, niepokorna …” - to hasło przewodnie tegorocznej edycji Przeglądu Twórczości. „Uskrzydlona bielą orła …” - to myśl przyświecająca pracy patriotyczno-wychowawczej i artystycznej planowanej w roku Jubileuszu w ramach XVIII edycji przeglądu.

Do udziału w XVII Przeglądzie Twórczości zapraszamy młodych twórców, którzy w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych - przenośnią oraz barwą wyrażą osobiste przeżycia na temat hasła przewodniego „Niepodległa, niepokorna …” Do twórczej pracy zapraszamy dzieci i młodzież szkół różnych typów, także tych placówek, które nie noszą imienia Wielkiego Rodaka.

Uczestnikom przeglądu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
i grupach wiekowych. Nagrodzone prace plastyczne i literackie zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie oraz opublikowane w okolicznościowej antologii. W dniu finału przeglądu okolicznościowe wydanie otrzymają wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursów, a także zaproszeni goście.

§ 1. Cele przeglądu

 • Propagowanie wśród uczniów wiedzy historycznej oraz idei niepodległości, polskości i wolności.
 • Kształtowanie postaw współczesnego patriotyzmu oraz postaw w duchu odpowiedzialności za własny rozwój, przyszłość regionu i kraju.
 • Motywowanie młodego pokolenia do: osiągania sukcesów i wartościowego spędzania czasu wolnego, kształtowania potrzeby twórczego działania oraz potrzeby świadomego odbioru dziedzictwa historycznego i dóbr kultury.
 • Budowanie płaszczyzn sprzyjających lepszemu poznawaniu historii małych Ojczyzn oraz kultury
  i tradycji regionu.
 • Promowanie osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży.
 • Stwarzanie płaszczyzny rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

§ 2. Uczestnicy przeglądu

 1. Przegląd organizowany jest w następujących kategoriach i grupach wiekowych:
 • Grupy wiekowe w kategorii PLASTYKA
 • dzieci wychowania przedszkolnego,
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas II-III (oddziały gimnazjalne),
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

 • Grupy wiekowe w kategorii POEZJA
 • uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas II-III (oddziały gimnazjalne),
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

§ 3. Prace konkursowe

 1. Kategoria PLASTYKA
 • Grupa wiekowa
 • dzieci wychowania przedszkolnego,
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Praca plastyczna powinna „zatrzymać w czasie” niepowtarzalny urok ojczystej ziemi, powinna być wielobarwną podróżą szlakiem miast i wsi, przydrożnych krzyży i kapliczek, wyrazem przywiązania do regionalnych zwyczajów wyrastających z chrześcijańskiej tradycji, kształtujących bogatą kulturę
i narodowego ducha.

 • Grupa wiekowa
 • uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas II-III (oddziały gimnazjalne),
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Praca plastyczna powinna być interpretacją hasła przewodniego „Niepodległa, niepokorna …”, interpretacją idei wolności, interpretacją współczesnego patriotyzmu.

 1. W każdej grupie wiekowej praca plastyczna powinna być wykonana na formacie A3
  w następujących technikach plastycznych wybranych przez autora:
 • kompozycja malarska (ze względu na zniszczenia prac w transporcie oraz ich skanowanie w celu publikacji w antologii, prosimy o tradycyjną płaską kompozycję wykonaną farbami, bez naklejania elementów przestrzennych),
 • rysunek kolorowy (pastele, kredka),
 • rysunek czarno-biały,
 • linoryt (format pracy dowolny).
 1. Kategoria POEZJA

Wiersz, powinien być autorską refleksją hasła przewodniego „Niepodległa, niepokorna …”, formą poetyckiej zadumy nad miejscem idei wolności, współczesnego patriotyzmu w sercach młodych Polaków.

§ 4. Warunki uczestnictwa w przeglądzie

 1. Szkoła może zaprezentować:
  • 5 prac plastycznych z każdej grupy wiekowej,
  • 5 prac literackich z każdej grupy wiekowej.
 1. Udział w przeglądzie należy zadeklarować: telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia
  2 października 2017 r.
 • Na odwrocie każdej pracy plastycznej należy zamieścić następujące informacje: imię, nazwisko, grupę wiekową (klasa), imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
 • Prace należy opieczętować pieczątką szkoły.
 1. Prace plastyczne należy składać lub przesyłać w twardym opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem na adres organizatora do dnia 3 listopada 2017 r.
 2. Prosimy nie rolować i nie zginać prac.
 3. Prace wykonane techniką niezgodną z regulaminem oraz zniszczone w transporcie nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 4. Wraz z pracami plastycznymi należy przesłać:
 • zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie plastycznym (zał. nr 1A),
 • zgodę rodziców na publikację wytworów twórczości dziecka (zał. nr 2).
 1. Prace literackie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres przeglad56@interia.pl do dnia 3 listopada 2016 r.
 2. Pod pracą literacką należy zamieścić następujące informacje: imię, nazwisko, grupę wiekową (klasa), imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz pełną nazwę szkoły.
 3.  Prace literackie wysyła opiekun (po sprawdzeniu wiersza pod względem poprawności ortograficznej).
 4. Drogą pocztową należy przesyłać:
 • zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie poezji (zał. nr 1B),
 • zgodę rodziców na publikację wytworów twórczości dziecka (zał. nr 2).

 

§ 5. Ocena prac i nagrody

 1. Nadesłane prace plastyczne i literackie oceni profesjonalne jury.
 2. Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii i grupie wiekowej.
 3. Dodatkową nagrodą dla wszystkich laureatów oraz autorów prac zakwalifikowanych na wystawę będzie okolicznościowa antologia prac plastycznych i literackich.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania nagrodzonych prac.
 2. Prace plastyczne i literackie nie podlegają zwrotowi.
 3. Prosimy o przestrzeganie terminu przesyłania prac (3 listopada 2017 r.) ze względu na przygotowanie materiałów związanych z wydaniem okolicznościowej antologii prac plastycznych i literackich (fotografowanie prac, obróbka graficzna, formatowanie tekstów, przygotowanie całości wydania zgodnie ze sztuką poligraficzną, wydruk roboczy do korekty).
 4. Prace nadesłane po terminie bądź niespełniające opisanych w regulaminie kryteriów, nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 5. Regulamin przeglądu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej http://www.szkola.pysznica.pl/.

 

 1. Finał przeglądu odbędzie się 28 listopada 2017 r.
 2. Program finału wraz z zaproszeniami dla gości, dzieci, młodzieży i opiekunów artystycznych prześlemy oddzielnym pismem.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądzie.
Organizator:
Społeczność szkolna
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy

Kontakt:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
ul. Sportowa 1
37-403 Pysznica
tel. (015) 814-40-67

660 299 126

przeglad56@interia.pl

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Pysznicy