Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy
ul. Wolności 277
tel. 642 52 65 - kierownik OPS
fax. 642 75 99
tel. 642 52 11 lub 642 58 35 - pracownicy socjalni


Godziny pracy codziennie od godz. 7.00 do 15.00
wyjątek wtorek od godz. 8.00 do godz. 16.00


Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek klienta. Zainteresowany przedkłada dokumenty potwierdzające dochód wszystkich członków rodziny wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i wnioskuje o pomoc, jeśli osoba spełnia ustawowe wymagania. Kryterium dochodowe na każdego członka rodziny wynosi 351,00 zł.

Formy pomocy:

1) dożywianie dzieci - obecnie nosi nazwę " posiłek dla potrzebujących",
2) zasiłek celowy,
3) zasiłek okresowy,
4) zasiłek stały,


Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm./ Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej komórka d/s świadczeń rodzinnych realizuje zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm./
Klient może zgłosić się o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z przysługującymi dodatkami.


Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1) urodzenia dziecka,
2) kształcenia i rehabilitacji dziecka,
3) rozpoczęcia roku szkolnego,
4) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
5) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
6) samotnego wychowywania,
7) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.


Teresa Kudłacik
Kierownik OPS

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar