Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 12,
tel. 842 18 31, adres e-mail: pppsw@intena.pl


Poradnia udziela pomocy w zakresie:

> wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
> profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
> diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
> diagnozy i terapii zaburzeń mowy i rehabilitacji mowy dzieci z wadą słuchu,
> rehabilitacji dzieci słabo widzących i niewidomych,
> dokonywania wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
> prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
> diagnozowania i rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
> wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły


Poradnia wydaje opinie i orzeczenia (na wniosek rodziców) w sprawach określonych przepisami prawa oświatowego. Udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu stalowowolskiego oraz dzieciom w wieku od O do 6 lat, nieuczęszczającym do szkoły i ich rodzicom, mieszkającym na terenie powiatu stalowowolskiego. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zgłoszenia i wnioski o udzielenie pomocy przez poradnię przyjmowane są codziennie w godzinach: od godz. 7.30 do 18.00 w czwartek od godz. 7.30 do 16.00


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar