Struktura, cele i zadania Sandomierskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II


Na spotkaniu założycielskim dnia 08.05.2007r. w Zespole Szkół w Ulanowie wypracowano następujące cele i założenia:

I. Cele działalności Sandomierskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II:
1. Prowadzenie współpracy ze szkołami im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej oraz integracja szkół.
2. Rozwój intelektualny uczniów przez propagowanie dzieł Jana Pawła II.
3. Kształtowanie postaw charakterów dzieci i młodzieży w duchu nauki Jana Pawła II.
4. Szerzenie kultu Papieża Jana Pawła II oraz rozwijanie duchowości i wrażliwości dzieci i młodzieży.
5. Zacieśnienie współpracy z Kurią Biskupią, Parafiami i samorządami terytorialnymi w ramach pracy na rzecz dzieci, młodzieży i środowisk lokalnych.

II. Założenia działalności Sandomierskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II:
1. Do Sandomierskiej Rodziny Szkół należeć będą wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe z terenu diecezji.
2. Została wyłoniona Społeczna Rada Sandomierskiej Rodziny Szkół, w skład której weszli wszyscy dyrektorzy szkół.
3. Spośród siebie Rada wybrała przedstawicieli koordynujących pracę Rodziny (po dwóch z poszczególnych województw) w składzie:
* Władysław Szpunar - Dyrektor ZS w Pysznicy - woj. podkarpackie
* Teresa Pracownik - Dyrektor ZS w Ulanowie - woj. podkarpackie
* Jan Brzozowski - Dyrektor SP w Potoczku - woj. lubelskie
* Małgorzata Kordyka - Dyrektor Gimnazjum w Klimontowie - woj. lubelskie
* Mirosław Kępa - Zastępca Dyrektora ZSO w Koprzywnicy - woj. świętokrzyskie
* Anna Drwal - Dyrektor ZS w Gościeradowie - woj. świętokrzyskie
4. Strona internetowa Rodziny będzie zamieszczona jako zakładka na stronie internetowej http://www.szkola.pysznica.pl i będzie administrowana przez dyrektora ZS w Pysznicy Pana Władysława Szpunara.

Siedzibą Sandomierskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II jest:
Zespół Szkół w Ulanowie
ul. T. Buli 3
37 - 410 Ulanów