Reportaż z XIV Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości
Dzieci i Młodzieży "Matka Ziemia"
  zobacz więcej >>
  Reportaż z XV Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości
Dzieci i Młodzieży "Matka Ziemia"
  zobacz więcej >>
   
 

„To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!”

/Jan Pawła II, Kielce 1993 r. /

 

 

           

WÓJT GMINY PYSZNICA
DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PYSZNICY
I GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II W PYSZNICY
ZAPRASZAJĄ NA

XVI MIĘDZYWOJEWÓDZKI
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ
JANA PAWŁA II

„Matka Ziemia”

Do udziału w XVI Przeglądzie Twórczości zapraszamy dzieci i młodzież szkół różnych typów, także tych placówek, które nie noszą imienia Wielkiego Rodaka.
Zachęcamy młodych twórców, którzy w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych - przenośnią oraz barwą wyrażą osobiste przeżycia na temat:

 • piękna Matki Ziemi, wybranych miejsc naszej Ojczyzny i jej niepowtarzalnego uroku,
 • wpływu szkodliwej działalności człowieka na Planetę Ziemię,
 • inicjatyw podejmowanych przez człowieka na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

  Prace plastyczne i literackie barwą i przenośnią powinny „zatrzymać w czasie” niepowtarzalny urok ojczystej ziemi. Powinny  być nie tylko oceną stanu faktycznego kondycji środowiska naturalnego, ale także swoistym ostrzeżeniem przed lawiną zagrożeń wynikających z CYWILIZACJI, która bezmyślnie i agresywnie wypiera świat przyrody.

  Celem przeglądu jest:
 • uwrażliwianie na piękno przyrody,
 • kształtowanie postaw w duchu odpowiedzialności za własny rozwój i przyszłość małej Ojczyzny,
 • wyrabianie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska z jednoczesnym zrozumieniem jego związku ze zdrowiem oraz stymulowanie aktywności w kierunku poznania i rozumienia otaczającej przyrody.
 • zwrócenie uwagi na lawinę zagrożeń wynikających z cywilizacyjnego rozwoju świata
  i nieodpowiedzialnej działalności człowieka,
 • promowanie twórczości dzieci i młodzieży daleko poza środowisko lokalne,
 • stwarzanie płaszczyzny właściwego zagospodarowania czasu wolnego poprzez pobudzanie inwencji twórczej – plastycznej i literackiej prowadzącej do samorealizacji.

Przegląd organizowany jest w następujących kategoriach i grupach wiekowych:

 1. PLASTYKA
 • dzieci wychowania przedszkolnego
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 • uczniowie klas I-III gimnazjum
 • uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

Przedmiotem przeglądu w kategorii PLASTYKA jest:
Praca plastyczna formatu A3 /kompozycja malarska, rysunek kolorowy, rysunek czarno-biały/.

 1. POEZJA
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 • uczniowie klas I-III gimnazjum
 • uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

Przedmiotem przeglądu w kategorii POEZJA jest:
Wiersz, jako dowolna autorska refleksja hasła przewodniego z uwzględnieniem osobistych przemyśleń na temat piękna Matki Ziemi, cywilizacyjnych zagrożeń oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i troski o najbliższe otoczenie.

Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

 1. Każda szkoła może zaprezentować:
  • 5 prac plastycznych z każdej kategorii wiekowej,
  • 5 prac literackich z każdej kategorii wiekowej.
 2. Udział w przeglądzie należy zadeklarować: telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia
  14 października 2016 r.
 3. Na odwrocie każdej pracy plastycznej należy zamieścić następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Prace należy opieczętować pieczątką szkoły noszącej imię Jana Pawła II (prace należy sygnować pieczątką zespołu szkół tylko wtedy, jeżeli zespół szkół nosi imię Jana Pawła II).

Prace plastyczne należy składać lub przesyłać w twardym opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem na adres Zespołu Szkół w Pysznicy do dnia 4 listopada 2016 r. Prosimy nie rolować i nie zginać prac. Prace wykonane techniką niezgodną z regulaminem oraz zniszczone w transporcie nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Wraz z pracami plastycznymi należy przesłać:

  • zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie plastycznym (zał. nr 1A),
  • zgodę rodziców na publikację wytworów twórczości dziecka (zał. nr 2).

Załączniki dostępne są na stronie internetowej http://www.szkola.pysznica.pl/

 1. Prace literackie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres przeglad56@interia.pl do dnia
  4 listopada 2016 r
  . Pod pracą literacką należy zamieścić następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz pełną nazwę szkoły noszącej imię Jana Pawła II (nazwę zespołu szkół należy podawać tylko wtedy, jeżeli zespół szkół nosi imię Jana Pawła II).

Prace literackie wysyła opiekun (po sprawdzeniu wiersza pod względem poprawności ortograficznej)
Drogą pocztową należy przesyłać:

  • zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie poezji (zał. nr 1B),
  • zgodę rodziców na publikację wytworów twórczości dziecka (zał. nr 2).

Załączniki dostępne są na stronie internetowej http://www.szkola.pysznica.pl/

Nadesłane prace plastyczne i literackie oceni profesjonalne jury.

Prace nadesłane po terminie, bądź nie spełniające powyżej opisanych kryteriów nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Uwaga: Prosimy o przestrzeganie terminu 4 listopada 2016 r. ze względu na przygotowanie materiałów związanych z wydaniem okolicznościowego albumu publikującego prace plastyczne
i literackie (fotografowanie prac, obróbka graficzna, formatowanie tekstów, przygotowanie całości wydania zgodnie ze sztuką poligraficzną, wydruk roboczy do korekty).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania nagrodzonych prac.
Prace plastyczne i literackie nie podlegają zwrotowi.

Uczestnikom przeglądu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
i grupach wiekowych. Nagrodzone prace plastyczne i literackie zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie prac oraz opublikowane w albumie. W dniu finału przeglądu okolicznościowy album otrzymają wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursów, a także zaproszeni goście.

Finał przeglądu odbędzie się 24 listopada 2016 r. Program finału wraz z zaproszeniami dla gości, dzieci, młodzieży i opiekunów artystycznych prześlemy oddzielnym pismem.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądzie.

 

 

 

                                                                                                                                        

Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy

 

Kontakt:
Zespół Szkół w Pysznicy
ul. Sportowa 1
37-403 Pysznica
tel. (015) 814-40-67

660 299 126

przeglad56@interia.pl


 
  załącznik 1A pobierz >>

załącznik 1B pobierz >>

załącznik 2 pobierz >>