Dzia
łania

Wdrażanie koncepcji szkoły promującej zdrowie rozpoczęliśmy od 1993 roku, włączając tę tematykę do planów pracy szkoły i planów wychowawców klas.Treści programu "Dorastamy bez nałogów" dostosowane były do wieku i potrzeb klas, dostarczały wiedzy, by uczniowie świadomi byli zagrożeń zdrowia.

Po roku pracy drogą ankietową zdiagnozowano potrzeby i oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli w tym zakresie. Rodzice oczekiwali przede wszystkim poprawy bazy technicznej, dbałości o higienę pracy uczniów, zagospodarowania czasu wolnego, a uczniowie głównie atrakcyjnych form spędzania czasu po lekcjach. Nauczyciele wskazali również na organizowanie czasu wolnego poprzez koła zainteresowań, konkursy, zajęcia poza ławką szkolną. Główne zadania programu przedstawiono w formie graficznej w postaci "drogowskazów". Nawiązaliśmy współpracę z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy, która Szkolny Program Promujący Zdrowie włączyła do Gminnego Programu Profilaktyki. Stąd otrzymaliśmy środki na realizację programów: "II Elementarz, czyli program siedmiu kroków", "Spójrz inaczej" wg Andrzeja Kołodziejczyka oraz na zakup wideokaset edukacyjnych i środków audiowizualnych.

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia powołano w 1995 roku, który opracowując program prozdrowotny inspiruje do działań na rzecz zdrowia. Znakiem graficznym Programu Promocji Zdrowia odzwierciedlającym jego główne założenia było "drzewo zdrowia".

W listopadzie 1999 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku szkolnym 2000/2001 w programie pt. "Recepta na zdrowie" koncentrowaliśmy się na wybranych problemach priorytetowych wynikających z diagnozy wyjściowej:
- poprawa samopoczucia w szkole,
- odżywianie, a higiena jamy ustnej,
- poprawa aktywności ruchowej.
Ten rok szkolny był bogaty w wydarzenia:
- 9 stycznia prezentowaliśmy materiały odzwierciedlające jedenastoletnią pracę nad wdrażaniem idei Szkoły Promującej Zdrowie, na spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
- 20 marca 2001 r. uczestniczyliśmy w I Wojewódzkim Przeglądzie Szkół Promujących Zdrowie w Rzeszowie i otrzymaliśmy Certyfikat przyjęcia Zespołu Szkół w Pysznicy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

Celem Programu Promocji Zdrowia "W nowym stuleciu żyjemy długo i zdrowo" w latach 2001/2002 i 2002/2003 było:
- dla ucznia: posiadanie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi,
- dla środowiska domowego i szkolnego uczniów: podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia ucznia przez osoby sprawujące nad nim opiekę.
We wrześniu 2003 roku Zespół Promocji Zdrowia, biorąc pod uwagę wyniki ewaluacji opracował program pt. "Aktywność i mądre wybory to zielona recepta na zdrowe, dorosłe życie" na lata 2003/2004 i 2004/2005. Zadania priorytetowe tego programu skupiały się m.in. na edukacji antynikotynowej oraz zapobieganiu wadom postawy. W związku z tym, Zespół ds. Promocji Zdrowia systematycznie przeprowadza badania wad postawy u dzieci oraz przekazuje rodzicom informacje o formach pomocy w tym zakresie.

Program Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2005/2006 przebiegał pod hasłem „Z rodziną po zdrowie”. Wszystko zaczyna się w rodzinie, rodzina to nie tylko dom - to miłość, zrozumienie, to dobro i bezpieczeństwo...
Działania organizowane w ramach tego programu miały na celu:

 • Promowanie zdrowego stylu życia w rodzinie: wśród uczniów, rodziców, rodzeństwa.
 • Kształtowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną.

„Nie wystarczy mieć zdrowie, trzeba dbać o nie stale, bo tylko w ten sposób można je zachować" to myśl przewodnia Programu Promocji Zdrowia na rok szkolny 2006/2007.
Mieć zdrowie to za mało, trzeba mieć także wiedzę na temat zdrowia, posiadać umiejętności samokontroli i profilaktyki, znać swoje możliwości i ograniczenia, troszczyć się o swoje i cudze zdrowie...
Główne założenia tego programu:

 • Zdobycie wiedzy o zagrożeniach zdrowia i umiejętności poszukiwania fachowej pomocy.
 • Kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zdrowia i pracy nad jego wzmacnianiem.
 • Uświadomienie roli środowiska rodzinnego ucznia w zakresie tematyki prozdrowotnej.

„Pod parasolem bezpieczeństwa" - to tytuł Programu Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2007/2008, który powstał w wyniku prowadzonych badań oraz w trosce o dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie promowania zdrowego stylu życia.
Cele programu:

 • Poznanie swojego organizmu, jego mocnych i słabych stron.
 • Wykształcenie potrzeby relaksu i zachowania odpowiedniej proporcji między pracą a odpoczynkiem.
 • Poznanie własnej sprawności i dostrzeganie wartości systematycznego uprawiania sportu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym.
 • Podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia ucznia poprzez realizację profesjonalnych programów prozdrowotnych, np. „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Spójrz inaczej”, „Nie pal przy mnie, proszę” oraz innowacji pedagogicznej pt. „Wyprostuj się”.
 • Monitorowanie stopnia osiągania standardów szkoły promującej zdrowie.
 • Prowadzenie ewaluacji dotychczasowych działań w celu otrzymania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

 


 

 
   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar