Dostępna szkoła

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

W ramach grantu przyznanego Gminie Pysznica szkoła realizuje projekt Dostępna Szkoła.

Przed przystąpieniem do projektu, nasza szkoła została poddana audytowi dostępności, który przeprowadzili pracownicy Politechniki Gdańskiej w celu zdiagnozowania potrzeb i dostosowania wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Zaplanowane działania posłużą eliminowaniu barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkoły.

Na podstawie wniosków i zaleceń z przeprowadzonego audytu opracowany został Indywidualny Program Poprawy Dostępności IPPD, który określa działania mające na celu poprawę dostępności usług i przestrzeni szkoły z uwzględnieniem zasobów materialnych i niematerialnych, potrzeb uczestników życia szkoły, działań, kosztów i efektów realizacji oraz założeń Modelu Dostępnej Szkoły.

Celem wdrożenia standardów Modelu Dostępnej Szkoły jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w następujących obszarach:

  • Obszar architektoniczny określa 12 standardów przygotowania infrastruktury pod kątem dostępności dla uczniów, nauczycieli, rodziców i członków społeczności lokalnej z niepełnosprawnościami.
  • Obszar techniczny zawiera 9 standardów określających dostępność poszczególnych pomieszczeń i ich wyposażenia dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnością.
  • Obszar edukacyjno-społeczny obejmuje opisy 21 standardów, których wdrożenie ma na celu usprawnienie zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście nauki, opieki i wychowania.
  • Obszar organizacyjny zawiera 19 standardów usprawniających proces zarządzania szkołą i organizację pracy szkoły w zakresie wsparcia osób z indywidualnymi potrzebami.
    Wskazane w ramach 61 standardów procedury i dokumentacja muszą być spełnione w naszej szkole w 100% na poziomie podstawowym.