Kategorie
Inicjatywy

Akademia Małych Zdobywców

Ideą programu „Akademia Małych Zdobywców” jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania umiejętności sportowych potwierdzonych zdobyciem poszczególnych sprawności. Program polega na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w klasach I-III szkół podstawowych wg specjalnego programu umożliwiającego poznanie przez dzieci określonych sprawności i umiejętności ruchowych. Udział w zajęciach ma promować nowe, atrakcyjne formy zajęć ruchowych, a także tworzyć warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania zdrowego stylu życia. Projekt jest również wsparciem dla nauczycieli w planowaniu i prowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Nauczyciele zdobywają wiedzę poprzez udział w zaplanowanych szkoleniach dla realizatorów programu prowadzonych przez specjalistów m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kategorie
Inicjatywy

Poznaj Polskę

Nasza szkoła otrzymała w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Realizacja zadań wynikających z udziału w projekcie Poznaj Polskę ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych, a także pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Kategorie
Inicjatywy

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

Dokumenty do pobrania:

Kategorie
Aktualności Inicjatywy

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości – udział w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

 

Kategorie
Inicjatywy

Posiłek w szkole i w domu

„Posiłek w szkole i w domu” – realizacja zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu.

Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Kategorie
Inicjatywy

Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii

Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii – program Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kategorie
Inicjatywy

Otwarci na Europę

Uczestnictwo w projekcie „Otwarci na Europę” realizowanego ze środków UE w ramach programu POWER.

Siedmiu nauczycieli w ramach projektu uczestniczyło w kursach języka angielskiego oraz w warsztatach metodycznych prowadzonych w Anglii i na Malcie.

Kategorie
Inicjatywy

Szkolne eksperymentowanie w gminie Pysznica

Uczestnictwo w projekcie pn. “Szkolne eksperymentowanie w gminie Pysznica” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W ramach projektu zostały zrealizowane mi. zajęcia „Fizyka wokół nas” dla uczniów kl. I-VIII szkoły podstawowej i kl. III oddziałów gimnazjalnych.

Były to zajęcia pozalekcyjne w formie pokazów i doświadczeń dotyczących zjawisk fizycznych pojętych w kontekście wiedzy przyrodniczej, geograficznej i chemicznej. W skali gminy zajęcia prowadzone były dla 408 uczniów w 34 grupach.

W naszej szkole zajęcia zostały zorganizowane dla 180 uczniów w 15 grupach (w każdej grupie 10 godzin zajęć w formie pokazów i doświadczeń, w tym: 3 godz. – to zajęcia prowadzone przez firmę zewnętrzną, przy udziale nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zatrudnionych w szkole i 7 godz. zajęcia prowadzone przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy w ramach projektu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wykorzystywania metody eksperymentu w edukacji).

Dodatkowo w ramach projektu została zmodernizowana szkolna sieć komputerowa (dokonano zakupu serwera z urządzeniami zabezpieczającymi, stworzono mobilny dostęp do Internetu w całej szkole za pomocą WIFI, zakupiono 25 – stanowiskową mobilną pracownię komputerową dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, wyposażono nauczycieli w komputery użytku służbowego, doposażono pracownie przyrodnicze: przyrody i biologii, fizyki, geografii, chemii).

Kategorie
Inicjatywy

Indywidualne podejście do ucznia, kluczem do rozwoju jego Umiejętności

Realizacja projektu pt. „Indywidualne podejście do ucznia, kluczem do rozwoju jego Umiejętności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kategorie
Inicjatywy

Zintegrowana wiedza – fundamentem przyszłości

Realizacja projektu pt. „Zintegrowana wiedza – fundamentem przyszłości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej EFS Kapitał ludzki – priorytet IX.