Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-450 Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 12
Sekretariat (15) 843-36-68 Dział Pracy Socjalnej (15) 843-36-67
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (15) 843-63-66
fax (15) 642-63-29 e-mail: pstawol@rzeszow.uw.gov.plINFORMACJE OGÓLNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli obejmuje swoim zasięgiem działania teren powiatu stalowowolskiego, w skład którego wchodzą następujące gminy: Bojanów, Radomyśl n. Sanem, Stalowa Wola, Pysznica, Zaklików, Zaleszany.


Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - powołany Zarządzeniem nr 25/99 Starosty Stalowowolskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku.

ZAKRES ZADAŃ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje:
1. zadania własne Powiatu Stalowowolskiego z zakresu pomocy społecznej:


1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

2. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej przez samorząd powiatowy:

1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

3 zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:


1) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją, zgodnego ze strategią rozwoju województwa podkarpackiego, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programu, o którym mowa wyżej,
3) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
4) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa podkarpackiego,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
6) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
7) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
9) dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
10) dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
11) dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
12) dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
13) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
14) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
15) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb,
16) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.
17) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
18) wypłacanie zobowiązań dotyczących zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne,
19) windykacje wynikające z w/w zadań.


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli rozpoczyna pracę o godzinie 7.00, kończy pracę o godz. 15.00, za wyjątkiem wtorków (godz. pracy 8.00 - 16.00) wszystkie soboty są wolne od pracy.
Przyjmowanie stron i interesantów w poszczególnych działach odbywa się codziennie, w godzinach od 7.00 do 15.00. Dyrektor Centrum przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w środy każdego tygodnia w godzinach od 13.30 do 14.30. W przypadku gdy ustalony dzień tygodnia jest dniem wolnym od pracy, dniem przyjęć stron staje się najbliższy dzień powszedni. W pozostałe dni tygodnia w razie niemożności przyjęcia stron przez Dyrektora sprawy dotyczące skarg i wniosków są przyjmowane przez kierowników działów, a następnie niezwłocznie przekazywane do Dyrektora Centrum.
W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są osobiście, pisemnie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną. Sprawy pisemne, faxowe i z poczty elektronicznej rejestruje się w dzienniku podawczym Centrum, następnie dekretowane są przez Dyrektora Centrum do załatwienia na poszczególne stanowiska pracy, gdzie załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

W drodze decyzji administracyjnych załatwiane są następujące sprawy:


1. umieszczenie w domu pomocy społecznej,
2. uchylenie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
3. ustalenie wysokości pomocy wypłacanej rodzinie zastępczej z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka,
4. zawieszenie pomocy wypłacanej rodzinie zastępczej z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka,
5. uchylenie decyzji o przyznaniu pomocy wypłacanej rodzinie zastępczej z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka,
6. ustalenie wysokości pomocy pieniężnej na kontynuacje nauki dla pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej,
7. ustalenie wysokości pomocy pieniężnej na kontynuacje nauki dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej,
8. ustalenie wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie finansowe dla pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej,
9. ustalenie wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie finansowe dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej,
10. ustalenie wysokości pomocy pieniężnej na wyprawkę rzeczową dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej,
11. ustalenie wysokości pomocy pieniężnej na wyprawkę rzeczową dla pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej,
12. odmowa wypłaty pomocy pieniężnej na usamodzielnienie finansowe dla pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej,
13. odmowa wypłaty pomocy pieniężnej na usamodzielnienie finansowe dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej,
14. odmowa wypłaty pomocy pieniężnej na wyprawkę rzeczową dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej,
15. odmowa wypłaty pomocy pieniężnej na wyprawkę rzeczową dla pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej,
16. ustalenie wysokości odpłatności rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej z tytułu kosztów jego pobytu w placówce,
17. zwolnienie rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej z ponoszenia kosztów jego pobytu w placówce,
18. ustalenie wysokości odpłatności rodziców biologicznych dziecka umieszczonego rodzinie zastępczej z tytułu kosztów jego pobytu w tej rodzinie,
19. zwolnienie rodziców biologicznych dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej z ponoszenia kosztów jego pobytu w tej rodzinie.

Wszystkie świadczenia wypłacane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie są przyznawane na zasadzie decyzji administracyjnych i nie mają do nich zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 66 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).


Prowadzone rejestry

Rejestry prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
1. Rejestr rodzin zastępczych
2. Rejestr osób ubiegających się o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności (w przypadku dzieci)
3. Rejestr osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej
4. Rejestr osób i instytucji ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON
5. Rejestr dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
6. Rejestr skarg i wniosków
7. Rejestr kontroli
8. Rejestr zamówień publicznych
Dane udostępniane są na wniosek zainteresowanego oraz wykorzystywane są w bieżącej działalności Centrum.


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar